ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ภาคความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง‏

(ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 17 เมษายน 2558)


เข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครอง จังหวัดอุบลราชธานี