หนังสือสั่งการ 

 เรื่อง / วันที่
#8323หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายหรือราคามาตรฐานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

อับโหลดวันที่ : 4/5/2559 13:47:51

#8322การประเมินผลโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

อับโหลดวันที่ : 4/5/2559 11:25:24

#8321การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ

อับโหลดวันที่ : 4/5/2559 10:33:15

#8320ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

อับโหลดวันที่ : 3/5/2559 17:56:34

#8319โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2559

อับโหลดวันที่ : 3/5/2559 17:33:52

#8318โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค

อับโหลดวันที่ : 3/5/2559 16:41:46

#8317การเตรียมการสนับสนุนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ

อับโหลดวันที่ : 3/5/2559 16:39:50

#8316ส่งสำเนาหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2557 และการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

อับโหลดวันที่ : 3/5/2559 16:15:07

#8315การเตรียมการสนับสนุนการจัดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯในภารกิจของสำนักทะเบียน

อับโหลดวันที่ : 3/5/2559 13:43:08

#8314โครงการประเมินผลและประกวดการบริหารจัดการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

อับโหลดวันที่ : 3/5/2559 11:02:48

12345678910...

ปฎิทินการประชุม  

วันที่ / เวลาเรื่องสถานที่
22 เมษายน 2559

เวลา : 9.00 น.

ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๙ห้องประชุม POC
30 มีนาคม 2559

เวลา : 8.00 น.

ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด มท. ครั้งที่่ 3/2559ห้องบัวทิพย์ 1 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปฯ มรฎ. อบ.
30 มีนาคม 2559

เวลา : 14.00 น.

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืนห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
2 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา : 14.00 น.

ประชุมงบ People to People connectivity 10 อำเภอชายแดน (เลื่ิอนจากวันที่ 27 ม.ค. 2559)้ห้องประชุม ทปค.จ.อบ. ชั้น 3
22 มกราคม 2559

เวลา : 13.00 น.

ประชุมการรายงานผลการติดตามโครงการตำบลละ 5 ล้านบาทห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
25 ธันวาคม 2558

เวลา : 13.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ แถลงข่าว รร.บ้านทรายทอง ตำบลนาแวง
4 ธันวาคม 2558

เวลา : 9.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ ประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯทต.เทพวงษา
2 ธันวาคม 2558

เวลา : 9.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ ประชุมกำนัน ผญบหอประชุมอำเภอเขมราฐ
1 ธันวาคม 2558

เวลา : 9.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.เทพวงษา
30 พฤศจิกายน 2558

เวลา : 8.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ รับบริจาคโลหิตหอประชุมอำเภอเขมราฐ
12345678910...