• หน้าหลัก
 • วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างองค์กร
 • ทำเนียบนายอำเภอ
 • ข้อมูลด้านปกครอง
 • E-report
 • ศูนย์ข้อมูลพื้นฐาน
 • ศจพ.จ.อุบลราชธานี
 • ประกาศจัดตั้งหมู่บ้าน
 • ปฏิทินการประชุม
 • ผู้ดูแลระบบ
 • สถิติผู้เยี่ยมชม
  759878
 • กองวิชาการและแผนงาน

 • กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 • กลุ่มงานอาเซียน (AEC)

 • ระเบียบคำสั่งหนังสือสั่งการ

 • รายละเอียดกฏหมาย

 • กรมการปกครอง

 • จังหวัดอุบลราชธานี

 • ระบบรายงานอิเล็คทรอนิกส์
  ระบบติดตามการปฏิบัติราชการและรายงานผล
 •  การประกาศเจตนารมณ์เพื่อให้สัตยาบันในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
 • (2/9/2557)
 •  การจัดทำข้อมูลสถิติ (ขอความกรุณาจัดส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 9 กันยายน 2557 ต้องรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลระดับจังหวัด)
 • (2/9/2557)
 •  โครงการขับเคลื่อนบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการเทิดทูนสถาบันของชาติ ลดความขัดแย้งทางความคิด และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดอุบลราชธานี
 • (2/9/2557)
 •  การดำเนินการตามประเด็นการตรวจสอบ กำกับ ดูแล อาคาร 9 ประเภทให้มีความปลอดภัย
 • (2/9/2557)
 •  โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและโครงการพระราชดำริ(หลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) รุ่นที่ 3 ขอความกรุณาอำเภอช่วยถ่ายสำเนาหนังสือสั่งการ เอกสารการเตรียมตัว ฯรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมให้ กน.ที่เข้ารับการอบรม
 • (2/9/2557)
 •  นโยบาย หน.คสช. เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายเหล้าปั่น
 • (1/9/2557)
 •  การให้ความเห็นชอบเพื่อให้ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง
 • (1/9/2557)
 •  การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 57 (รายละเอียดและตัวอย่างตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ส่งให้ จ.ภายในวันที่ 8 ก.ย.57
 • (31/8/2557)
 •  การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปี 2557
 • (29/8/2557)
 •  โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2557
 • (29/8/2557)
 •  เรียน นายอำเภอเขมราฐ และ สว่างวีระวงศ์ (กำหนดการ ผวจ.อบ.มอบนโยบาย)
 • (29/8/2557)
 •  การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปี 2557
 • (28/8/2557)
   
 • ประธานพิธีปิดอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมอบเกียรติบัตร

 •   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอ...
  (10/4/2556)
 • การตรวจติดงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

 •   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะตรวจ...
  (9/4/2556)
 • การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีสวนสนามของสมาชิก อปพร.อ.ทุ่งศรีอุดมเนื่องในวัน อปพร. ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

 •   ตามที่ศูนย์อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์อปพร.กลาง (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จะจัดกิจกรรม...
  (20/3/2556)
 • การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

 •   วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 10.30 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจงานในห...
  (18/3/2556)
 • โครงการเปิดการเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 •   เม่ือวันที่ 13 มี.ค. 2556 เวลา 11.00น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบ...
  (13/3/2556)
   

  ข่าวประสานงานและอื่นๆ (หัวข้อทั้งหมด )
  ประกาศวันที่
   
   มติคณะรัฐมนตรี
   สำนักข่าวแห่งชาติ
   อำเภอดอทคอม
   ศูนย์บริการร่วมอำเภอยิ้ม
   อำเภอยิ้มดอทคอม
   อำเภอยิ้ม
   สำนักนายกรัฐมนตรี


  © 2014 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
  (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
  People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2557 )
  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
  Tel: 0-4525-5552 Fax: 0-4525-4827/ 0-4525-4766 E-mail: ubondopa@gmail.com  Design by Tanjai