• หน้าหลัก
 • วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างองค์กร
 • ทำเนียบนายอำเภอ
 • ข้อมูลด้านปกครอง
 • E-report
 • ศูนย์ข้อมูลพื้นฐาน
 • ศจพ.จ.อุบลราชธานี
 • ประกาศจัดตั้งหมู่บ้าน
 • ปฏิทินการประชุม
 • ผู้ดูแลระบบ
 • สถิติผู้เยี่ยมชม
  805269
 • กองวิชาการและแผนงาน

 • กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 • กลุ่มงานอาเซียน (AEC)

 • ระเบียบคำสั่งหนังสือสั่งการ

 • รายละเอียดกฏหมาย

 • กรมการปกครอง

 • จังหวัดอุบลราชธานี

 • ระบบรายงานอิเล็คทรอนิกส์
  ระบบติดตามการปฏิบัติราชการและรายงานผล
 •  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2558 จังหวัดอุบลราชธานี
 • (19/12/2557)
 •  ขอเชิญส่งสาวงามเข้าประกวด "นางสาวอุบลราชธานี" เนื่องในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558
 • (19/12/2557)
 •  การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน(๑หมู่บ้าน๑ผลงาน๑เดือน)
 • (18/12/2557)
 •  การประชาสัมพันธ์เชิญชวนจำหน่าย ส.ค.ส. ประจำปี ๒๕๕๘
 • (18/12/2557)
 •  การเพิ่มประสิทธิภาพกน.ผญ.
 • (18/12/2557)
 •  การประชุมนายอำภอ และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2557
 • (16/12/2557)
 •  แนวทางปฏิบัติการขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและหรือทำการเรี่ยไร
 • (16/12/2557)
 •  ด่วนที่สุด เรื่อง การสนับสนุนโครงการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
 • (16/12/2557)
 •  การควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า และวิทยุจังหวัดอุบลราชธานี
 • (16/12/2557)
 •  วิทยุราชการด่วนที่สุด เรื่อง วันรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
 • (15/12/2557)
 •  การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประจำร้านมัจฉากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558
 • (15/12/2557)
 •  กำชับเจ้าพนักงานและนายตรวจให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญบัติควบคุมการขายทอยตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474
 • (15/12/2557)
 •  แก้ไขแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 • (15/12/2557)
 •  อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อเป็นค่าเชื้อเพลิงและค่าพาหนะ ให้แก่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด และ สำนักทะเบียนอำเภอ
 • (15/12/2557)
 •  อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอ
 • (15/12/2557)
   
 • ประธานพิธีปิดอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมอบเกียรติบัตร

 •   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอ...
  (10/4/2556)
 • การตรวจติดงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

 •   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะตรวจ...
  (9/4/2556)
 • การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีสวนสนามของสมาชิก อปพร.อ.ทุ่งศรีอุดมเนื่องในวัน อปพร. ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

 •   ตามที่ศูนย์อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์อปพร.กลาง (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จะจัดกิจกรรม...
  (20/3/2556)
 • การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

 •   วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 10.30 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจงานในห...
  (18/3/2556)
 • โครงการเปิดการเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 •   เม่ือวันที่ 13 มี.ค. 2556 เวลา 11.00น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบ...
  (13/3/2556)
   

  ข่าวประสานงานและอื่นๆ (หัวข้อทั้งหมด )
  ประกาศวันที่
   
   มติคณะรัฐมนตรี
   สำนักข่าวแห่งชาติ
   อำเภอดอทคอม
   ศูนย์บริการร่วมอำเภอยิ้ม
   อำเภอยิ้มดอทคอม
   อำเภอยิ้ม
   สำนักนายกรัฐมนตรี


  © 2014 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
  (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
  People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2557 )
  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
  Tel: 0-4525-5552 Fax: 0-4525-4827/ 0-4525-4766 E-mail: ubondopa@gmail.com  Design by Tanjai