หนังสือสั่งการ

 

โครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

อับโหลดวันที่ : 21 กันยายน 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 21 กันยายน 2561 (โอนเข้ารายตัว)

อับโหลดวันที่ : 21 กันยายน 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 24 กันยายน 2561 (โอนเข้าหน่วยงาน)

อับโหลดวันที่ : 21 กันยายน 2561

การสำรวจข้อมูลการทำการเกษตรในพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดผลเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อมหรือทำให้เกิดการบุกรุกและตัดต้นไม้ทำลายป่า

อับโหลดวันที่ : 21 กันยายน 2561

แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจัดประชุมการชี้แจงผู้นำชุมชน

อับโหลดวันที่ : 21 กันยายน 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 17 กันยายน 2561 (โอนเข้าหน่วยงาน)

อับโหลดวันที่ : 21 กันยายน 2561

รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือน กันยายน 2561

อับโหลดวันที่ : 21 กันยายน 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 12 กันยายน 2561 (โอนเข้ารายตัว)

อับโหลดวันที่ : 21 กันยายน 2561

แจ้งเวียนกำหนดการเปิดหอกระจายข่าว (Kick off) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมุลข่าวสาร

อับโหลดวันที่ : 21 กันยายน 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 21 กันยายน 2561 (โอนเข้าหน่วยงาน)

อับโหลดวันที่ : 21 กันยายน 2561

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

แผนยุทธการโครงการ อส..สัมพันธ์ งวดที่ 2/2561

อับโหลดวันที่ : 4 กรกฎาคม 2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการจัดทำป้ายบอกทางเข้าเเหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนโบราณบ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 21 กันยายน 2561

ราคากลาง ปรับปรุงหอประชุมอำเภอตาลสุม

อับโหลดวันที่ : 20 กันยายน 2561

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนหนองบัว-บ้านโนนสวาง ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 20 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงถนนลาดยาง(ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ 1 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 20 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางและปปช.01โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านบัวท่า (ซอยไปสวนแปลงใหญ่) ตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 17 กันยายน 2561© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com