• หน้าหลัก
 • วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างองค์กร
 • ทำเนียบนายอำเภอ
 • ข้อมูลด้านปกครอง
 • E-report
 • ศูนย์ข้อมูลพื้นฐาน
 • ศจพ.จ.อุบลราชธานี
 • จุลสารด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
 • ข่าว สนง.เหล่ากาชาด
 • ข่าว ศจพ. อุบล
 • ผู้ดูแลระบบ
 • สถิติผู้เยี่ยมชม
  748706
 • กองวิชาการและแผนงาน

 • กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 • กลุ่มงานอาเซียน (AEC)

 • ระเบียบคำสั่งหนังสือสั่งการ

 • รายละเอียดกฏหมาย

 • กรมการปกครอง

 • จังหวัดอุบลราชธานี

 • ระบบรายงานอิเล็คทรอนิกส์
  ระบบติดตามการปฏิบัติราชการและรายงานผล
 •  โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและโครงการพระราชดำริ(หลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 3
 • (1/8/2557)
 •  ยกเลิกการชะลอการพิจารณาสั่งอนุมัติ หรืออนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
 • (31/7/2557)
 •  ตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์
 • (31/7/2557)
 •  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ (อำนาจหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง) ตามมาตรา 28 ทวิ
 • (31/7/2557)
 •  สิ่งที่ส่งมาด้วย ศพส.จ.อบ/ว262 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน การประชุมร่วมมือปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน ไทย - ลาว
 • (31/7/2557)
 •  ให้แต่ละอำเภอรับใบประกาศเกียรติคุณสำหรับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชั้นที่ 2 แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผช.ผู้ใหญ่บ้าน ชันที่ 1 และชั้นที่ 2 ได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครองฯ
 • (31/7/2557)
 •  ตอบข้อหารือกรณีบุตรบุญธรรมขอเปลี่ยนไปใช้ชื่อสกุลเดิมก่อนสมรสของมารดาบุญธรรม
 • (31/7/2557)
 •  แบบสำรวจข้อมูลการเช่านา (กรณีการแบ่งผลผลิต) (ฉบับแก้ไข)
 • (31/7/2557)
 •  แต่งตั้งผู้ประสานงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัด และอำเภอ เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ
 • (28/7/2557)
 •  การจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2557 ส่วนกลาง (อ.เมืองฯ,อ.นาตาล,อ.นาจะหลวย,อ.โพธิ์ไทร,อ.น้ำขุ่น,อ.ศรีเมืองใหม่) ขออนุเคราะห์อำเภอดังกล่าวแจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบก่อน หนังสือจังหวัดรอลงนาม
 • (28/7/2557)
 •  การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 70/2557 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557
 • (28/7/2557)
 •  การกำหนดผู้มีสิทธิซื้ออาวุธปืนจากโครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • (28/7/2557)
   
 • ประธานพิธีปิดอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมอบเกียรติบัตร

 •   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอ...
  (10/4/2556)
 • การตรวจติดงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

 •   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะตรวจ...
  (9/4/2556)
 • การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีสวนสนามของสมาชิก อปพร.อ.ทุ่งศรีอุดมเนื่องในวัน อปพร. ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

 •   ตามที่ศูนย์อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์อปพร.กลาง (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จะจัดกิจกรรม...
  (20/3/2556)
 • การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

 •   วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 10.30 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจงานในห...
  (18/3/2556)
 • โครงการเปิดการเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 •   เม่ือวันที่ 13 มี.ค. 2556 เวลา 11.00น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบ...
  (13/3/2556)
   

  ข่าวประสานงานและอื่นๆ (หัวข้อทั้งหมด )
  ประกาศวันที่
  จุลสารข้าราชการฝ่ายปกครอง
   มติคณะรัฐมนตรี
   สำนักข่าวแห่งชาติ
   อำเภอดอทคอม
   ศูนย์บริการร่วมอำเภอยิ้ม
   อำเภอยิ้มดอทคอม
   อำเภอยิ้ม
   สำนักนายกรัฐมนตรี


  © 2010 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน
  และพัฒนาชนบท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถ.อุปราช อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
  Tel: 0-4525-5552 Fax: 0-4525-4827/ 0-4525-4766 E-mail: ubondopa@gmail.com  Design by Tanjai