หนังสือสั่งการ

 

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 22 มกราคม 2561

อับโหลดวันที่ : 19 มกราคม 2561

การซักซ้อมแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์

อับโหลดวันที่ : 19 มกราคม 2561

ซักซ้อมแนวทางการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ

อับโหลดวันที่ : 19 มกราคม 2561

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสนับสนุนบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อับโหลดวันที่ : 19 มกราคม 2561

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ 1 - 4

อับโหลดวันที่ : 18 มกราคม 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 18 มกราคม 2561

อับโหลดวันที่ : 17 มกราคม 2561

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

อับโหลดวันที่ : 16 มกราคม 2561

การคืนจุดรับสัญญาณปลายทางวงจรสื่อสารไร้สายความเร็วสูง LTE กรมการปกครอง

อับโหลดวันที่ : 16 มกราคม 2561

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 16 มกราคม 2561

อับโหลดวันที่ : 16 มกราคม 2561

การบันทึกข้อมูลผลการกำจัดผักตบชวาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report)

อับโหลดวันที่ : 15 มกราคม 2561

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๑

อับโหลดวันที่ : 8 มกราคม 2561

แผนการสั่งใช้กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อับโหลดวันที่ : 14 ธันวาคม 2560

โครงการปรับปรุงคลองชลประทานสถานีสูบน้ำบ้านหัวเห่ว หมู่ที่ 4 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 7 ธันวาคม 2560

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 2 ธันวาคม 2560

ระเบียบวาระการประชุมนายอำเภอ วาระพิเศษสัญจร

อับโหลดวันที่ : 1 ธันวาคม 2560

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งบอน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบุ่งหวาย เชื่อมบ้านขัวไม้แก่นฯ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 19 มกราคม 2561

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งบอน หมู่ที่ 16 ตำบลบุ่งหวาย เชื่อมบ้านขัวไม้แก่น ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 19 มกราคม 2561

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิศใต้โรงเรียนบ้านยางกะเดา บ้านยางกระเดา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 16 มกราคม 2561

ก่อสร้างถนนคอนกรียเสริมเหล็ก เส้นแซนางนวล บ้านคำเตย หมู่ที่ 5 ตำบลนำคำ อำเภอศณีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 970 ตารางเมตร

อับโหลดวันที่ : 9 มกราคม 2561

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนาแค - ดอนก่อ บ้านนาแค หมู่ที่ 6 ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

อับโหลดวันที่ : 9 มกราคม 2561© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com