หนังสือสั่งการ 

 เรื่อง / วันที่
#8599ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 25/8/2559 14:51:14

#8598การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

อับโหลดวันที่ : 25/8/2559 9:40:59

#8597การประชุมนายอำเภอ และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

อับโหลดวันที่ : 24/8/2559 15:20:54

#8596ตอบข้อหารือการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต กรณีปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทน

อับโหลดวันที่ : 24/8/2559 11:09:05

#8595หารือการประทับตรายางเงือนไขการโอนอาวูธปืนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อับโหลดวันที่ : 24/8/2559 10:59:00

#8593การพิจารณาคัดเลือกสตรี องค์กรดีเด่น เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2560

อับโหลดวันที่ : 23/8/2559 12:58:01

#8592รายงานการประชุมนายอำเภอ และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๙

อับโหลดวันที่ : 22/8/2559 15:14:04

#8591การสนับสนุนการจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในภารกิจของสำนักทะเบียน

อับโหลดวันที่ : 22/8/2559 14:37:49

#8590การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายอำเภอตามองค์ประกอบที่ 1 -3 (Agenda - Functional - Area Based)

อับโหลดวันที่ : 22/8/2559 14:24:06

#8589โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

อับโหลดวันที่ : 22/8/2559 14:00:58

12345678910...

ปฎิทินการประชุม  

วันที่ / เวลาเรื่องสถานที่
24 พฤษภาคม 2559

เวลา : 15.00 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการปรัปรุงแผนที่่แนวเขตที่่ดินของรัฐแบบบูรณาการ One map ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
10 พฤษภาคม 2559

เวลา : 14.00 น.

ประชุมติดตามนโยบายเร่งด่วนของ มท.และจังหวัดฯ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในพืนที่่ โดยขอให้ นอ.เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (งดผู้แทน) (ผวจ.อบ.เป็นประธานในการประชุมห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
22 เมษายน 2559

เวลา : 9.00 น.

ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๙ห้องประชุม POC
30 มีนาคม 2559

เวลา : 8.00 น.

ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด มท. ครั้งที่่ 3/2559ห้องบัวทิพย์ 1 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปฯ มรฎ. อบ.
30 มีนาคม 2559

เวลา : 14.00 น.

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืนห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
2 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา : 14.00 น.

ประชุมงบ People to People connectivity 10 อำเภอชายแดน (เลื่ิอนจากวันที่ 27 ม.ค. 2559)้ห้องประชุม ทปค.จ.อบ. ชั้น 3
22 มกราคม 2559

เวลา : 13.00 น.

ประชุมการรายงานผลการติดตามโครงการตำบลละ 5 ล้านบาทห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
25 ธันวาคม 2558

เวลา : 13.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ แถลงข่าว รร.บ้านทรายทอง ตำบลนาแวง
4 ธันวาคม 2558

เวลา : 9.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ ประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯทต.เทพวงษา
2 ธันวาคม 2558

เวลา : 9.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ ประชุมกำนัน ผญบหอประชุมอำเภอเขมราฐ
12345678910...