หนังสือสั่งการ 

 เรื่อง / วันที่
#8525การประชาสัมพันธ์เชิญชวนตรวจสอบออกเสียงประชามติผ่านระบบออนไลน์

อับโหลดวันที่ : 27/7/2559 15:28:12

#8524แบบรายงานผลการจัดประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน โดยวิทยากรระกับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน

อับโหลดวันที่ : 27/7/2559 15:24:45

#8523การประชาสัมพันธ์เชิญชวนตรวจสอบสิทธิออกเสียงประชามติผ่านออนไลน์

อับโหลดวันที่ : 27/7/2559 15:23:28

#8522วาระการประชุมนายอำเภอ และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

อับโหลดวันที่ : 27/7/2559 10:48:40

#8520พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559

อับโหลดวันที่ : 26/7/2559 16:38:36

#8519การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

อับโหลดวันที่ : 26/7/2559 14:03:27

#8518แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ

อับโหลดวันที่ : 26/7/2559 11:30:31

#8517รายละเอียด รายการหัก ออมสิน ธ.ก.ส. และอื่นๆ ของสมาชิก อส.ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

อับโหลดวันที่ : 26/7/2559 9:29:19

#8516ขอเชิญประชุม

อับโหลดวันที่ : 25/7/2559 16:40:35

#8515การประชุมนายอำเภอ และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

อับโหลดวันที่ : 25/7/2559 15:55:59

12345678910...

ปฎิทินการประชุม  

วันที่ / เวลาเรื่องสถานที่
24 พฤษภาคม 2559

เวลา : 15.00 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการปรัปรุงแผนที่่แนวเขตที่่ดินของรัฐแบบบูรณาการ One map ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
10 พฤษภาคม 2559

เวลา : 14.00 น.

ประชุมติดตามนโยบายเร่งด่วนของ มท.และจังหวัดฯ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในพืนที่่ โดยขอให้ นอ.เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (งดผู้แทน) (ผวจ.อบ.เป็นประธานในการประชุมห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
22 เมษายน 2559

เวลา : 9.00 น.

ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๙ห้องประชุม POC
30 มีนาคม 2559

เวลา : 8.00 น.

ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด มท. ครั้งที่่ 3/2559ห้องบัวทิพย์ 1 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปฯ มรฎ. อบ.
30 มีนาคม 2559

เวลา : 14.00 น.

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืนห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
2 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา : 14.00 น.

ประชุมงบ People to People connectivity 10 อำเภอชายแดน (เลื่ิอนจากวันที่ 27 ม.ค. 2559)้ห้องประชุม ทปค.จ.อบ. ชั้น 3
22 มกราคม 2559

เวลา : 13.00 น.

ประชุมการรายงานผลการติดตามโครงการตำบลละ 5 ล้านบาทห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
25 ธันวาคม 2558

เวลา : 13.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ แถลงข่าว รร.บ้านทรายทอง ตำบลนาแวง
4 ธันวาคม 2558

เวลา : 9.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ ประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯทต.เทพวงษา
2 ธันวาคม 2558

เวลา : 9.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ ประชุมกำนัน ผญบหอประชุมอำเภอเขมราฐ
12345678910...