• หน้าหลัก
 • วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างองค์กร
 • ทำเนียบนายอำเภอ
 • ข้อมูลด้านปกครอง
 • E-report
 • ศูนย์ข้อมูลพื้นฐาน
 • ศจพ.จ.อุบลราชธานี
 • ประกาศจัดตั้งหมู่บ้าน
 • ปฏิทินการประชุม
 • ผู้ดูแลระบบ
 • สถิติผู้เยี่ยมชม
  758052
 • กองวิชาการและแผนงาน

 • กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 • กลุ่มงานอาเซียน (AEC)

 • ระเบียบคำสั่งหนังสือสั่งการ

 • รายละเอียดกฏหมาย

 • กรมการปกครอง

 • จังหวัดอุบลราชธานี

 • ระบบรายงานอิเล็คทรอนิกส์
  ระบบติดตามการปฏิบัติราชการและรายงานผล
 •  การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปี 2557
 • (28/8/2557)
 •  วาระการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2557ประจำเดือนสิงหาคม 2557
 • (27/8/2557)
 •  เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 • (27/8/2557)
 •  การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561)
 • (27/8/2557)
 •  รายงานการใช้เงินอุดหนุน
 • (27/8/2557)
 •  การตีราคาราคาปานกลางของที่ดินรอบปี พ.ศ. 2554-2557 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2558-2561
 • (26/8/2557)
 •  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
 • (25/8/2557)
 •  ี่รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อส. และเงินอื่น ๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2557
 • (25/8/2557)
 •  อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี พ.ศ.2557 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
 • (25/8/2557)
 •  โครงการ Learn English with Amphoeyim 2013 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบับที่ 6
 • (25/8/2557)
 •  ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผุ้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
 • (22/8/2557)
 •  ยกเลิกแบบรายงานการตรวจหอพัก ห้องเช่ารายวัน ห้องเช่ารายเดือน ตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม
 • (22/8/2557)
 •  การนิเทศงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมู่บ้านและงานเกี่ยวกับแนวเขตการปกครอง
 • (22/8/2557)
 •  การควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศ
 • (22/8/2557)
   
 • ประธานพิธีปิดอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมอบเกียรติบัตร

 •   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอ...
  (10/4/2556)
 • การตรวจติดงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

 •   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะตรวจ...
  (9/4/2556)
 • การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีสวนสนามของสมาชิก อปพร.อ.ทุ่งศรีอุดมเนื่องในวัน อปพร. ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

 •   ตามที่ศูนย์อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์อปพร.กลาง (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จะจัดกิจกรรม...
  (20/3/2556)
 • การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

 •   วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 10.30 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจงานในห...
  (18/3/2556)
 • โครงการเปิดการเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 •   เม่ือวันที่ 13 มี.ค. 2556 เวลา 11.00น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบ...
  (13/3/2556)
   

  ข่าวประสานงานและอื่นๆ (หัวข้อทั้งหมด )
  ประกาศวันที่
   
   มติคณะรัฐมนตรี
   สำนักข่าวแห่งชาติ
   อำเภอดอทคอม
   ศูนย์บริการร่วมอำเภอยิ้ม
   อำเภอยิ้มดอทคอม
   อำเภอยิ้ม
   สำนักนายกรัฐมนตรี


  © 2014 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
  (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
  People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2557 )
  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
  Tel: 0-4525-5552 Fax: 0-4525-4827/ 0-4525-4766 E-mail: ubondopa@gmail.com  Design by Tanjai