• หน้าหลัก
 • วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างองค์กร
 • ทำเนียบนายอำเภอ
 • ข้อมูลด้านปกครอง
 • E-report
 • ศูนย์ข้อมูลพื้นฐาน
 • ศจพ.จ.อุบลราชธานี
 • ประกาศจัดตั้งหมู่บ้าน
 • ปฏิทินการประชุม
 • ผู้ดูแลระบบ
 • สถิติผู้เยี่ยมชม
  767937
 • กองวิชาการและแผนงาน

 • กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 • กลุ่มงานอาเซียน (AEC)

 • ระเบียบคำสั่งหนังสือสั่งการ

 • รายละเอียดกฏหมาย

 • กรมการปกครอง

 • จังหวัดอุบลราชธานี

 • ระบบรายงานอิเล็คทรอนิกส์
  ระบบติดตามการปฏิบัติราชการและรายงานผล
 •  โครงการ Learn English with with Amphoe Yim ๒๐๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๗)
 • (22/9/2557)
 •  ยืนยันการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างสิ่งก่อสร้างประกอบและปรับปรุงอาคารที่ทำการฯงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
 • (22/9/2557)
 •  การควบคุมการเรี่ยไร
 • (22/9/2557)
 •  โครงการอบรมบุคคลากรระดับจังหวัดและอำเภอ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและอาญา ประจำปี พ.ศ.2557 ได้จัดทำใบประกาศยบัตรใหม่
 • (19/9/2557)
 •  หารือการเข้าชื่อให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง
 • (19/9/2557)
 •  การแก้ไขปัญหาการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและแนวเขตการปกครอง
 • (18/9/2557)
 •  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
 • (18/9/2557)
 •  ตรวจราชการ
 • (17/9/2557)
 •  โครงการส่งเสริมและแนะแนวการรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ (ACDO Roadshow) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระดับมัธยมศึกษา
 • (17/9/2557)
 •  แจ้งสถานที่เพื่อสอนเสริมแบบเข้มข้นของ มสธ. (ขอความกรุณาอำเภอแจ้งให้นักศึกษาทราบด้วยครับ)
 • (15/9/2557)
 •  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค เพ่ิมเติม จำนวน 2 เดือน
 • (15/9/2557)
 •  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
 • (15/9/2557)
 •  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 สนับสนุนค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนภูมิภาค
 • (15/9/2557)
   
 • ประธานพิธีปิดอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมอบเกียรติบัตร

 •   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอ...
  (10/4/2556)
 • การตรวจติดงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

 •   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะตรวจ...
  (9/4/2556)
 • การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีสวนสนามของสมาชิก อปพร.อ.ทุ่งศรีอุดมเนื่องในวัน อปพร. ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

 •   ตามที่ศูนย์อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์อปพร.กลาง (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จะจัดกิจกรรม...
  (20/3/2556)
 • การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

 •   วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 10.30 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจงานในห...
  (18/3/2556)
 • โครงการเปิดการเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 •   เม่ือวันที่ 13 มี.ค. 2556 เวลา 11.00น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบ...
  (13/3/2556)
   

  ข่าวประสานงานและอื่นๆ (หัวข้อทั้งหมด )
  ประกาศวันที่
   
   มติคณะรัฐมนตรี
   สำนักข่าวแห่งชาติ
   อำเภอดอทคอม
   ศูนย์บริการร่วมอำเภอยิ้ม
   อำเภอยิ้มดอทคอม
   อำเภอยิ้ม
   สำนักนายกรัฐมนตรี


  © 2014 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
  (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
  People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2557 )
  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
  Tel: 0-4525-5552 Fax: 0-4525-4827/ 0-4525-4766 E-mail: ubondopa@gmail.com  Design by Tanjai