• หน้าหลัก
 • วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างองค์กร
 • ทำเนียบนายอำเภอ
 • ข้อมูลด้านปกครอง
 • E-report
 • ศูนย์ข้อมูลพื้นฐาน
 • ศจพ.จ.อุบลราชธานี
 • ประกาศจัดตั้งหมู่บ้าน
 • ปฏิทินการประชุม
 • ผู้ดูแลระบบ
 • สถิติผู้เยี่ยมชม
  772286
 • กองวิชาการและแผนงาน

 • กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 • กลุ่มงานอาเซียน (AEC)

 • ระเบียบคำสั่งหนังสือสั่งการ

 • รายละเอียดกฏหมาย

 • กรมการปกครอง

 • จังหวัดอุบลราชธานี

 • ระบบรายงานอิเล็คทรอนิกส์
  ระบบติดตามการปฏิบัติราชการและรายงานผล
 •  การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (หนังสือจังหวัดอยู่ระหว่างการนำเสนอ ช่วงผลัดเปลี่ยน ขอความกรุณาทุกอำเภอดำเนินการได้เลย มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม)
 • (1/10/2557)
 •  ให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ
 • (30/9/2557)
 •  การให้ชะลอการขออนุญาตขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน
 • (29/9/2557)
 •  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
 • (29/9/2557)
 •  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
 • (29/9/2557)
 •  การดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการกรมการปกครอง ประจำปี งป.57 (ขอความกรุณาทุกอำเภอส่งตามกำหนดเวลาด้วยครับ จังหวัดจะสรุปในภาพรวม ปิด งป.)
 • (28/9/2557)
 •  เรียน นายอำเภอพิบูลมังสาหาร,เขมราฐ,ม่วงสามสิบ,น้ำยืน,น้ำขุ่น
 • (26/9/2557)
 •  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมการปกครอง ประจำปี ๒๕๕๗
 • (26/9/2557)
 •  วาระประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำจังหวัด ครั้งที่9/2557
 • (26/9/2557)
 •  สำนักการสอบสวนและนิติการ ได้ดำเนินการจัดจ้าง บริษัทคอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด เชื่อมโยงเครือข่ายของระบบงานเคลื่อนระบบ e-DOPA License ณ ส่วนภูมิภาค
 • (25/9/2557)
 •  รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อส. และเงินอื่น ๆ ประจำเดือนกันยายน 2557
 • (24/9/2557)
 •  ส่งแผนการยุทธการโครงการ อส.สัมพันธ์ งวดที่ 3/2557
 • (24/9/2557)
 •  ขอความร่วมมือส่งพระบรมฉายาลักษณ์พระราชกรณียกิจที่เสด็จทรงงานในพื้นที่
 • (24/9/2557)
 •  การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • (24/9/2557)
 •  มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 • (24/9/2557)
   
 • ประธานพิธีปิดอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมอบเกียรติบัตร

 •   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอ...
  (10/4/2556)
 • การตรวจติดงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

 •   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะตรวจ...
  (9/4/2556)
 • การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีสวนสนามของสมาชิก อปพร.อ.ทุ่งศรีอุดมเนื่องในวัน อปพร. ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

 •   ตามที่ศูนย์อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์อปพร.กลาง (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จะจัดกิจกรรม...
  (20/3/2556)
 • การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

 •   วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 10.30 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจงานในห...
  (18/3/2556)
 • โครงการเปิดการเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 •   เม่ือวันที่ 13 มี.ค. 2556 เวลา 11.00น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบ...
  (13/3/2556)
   

  ข่าวประสานงานและอื่นๆ (หัวข้อทั้งหมด )
  ประกาศวันที่
   
   มติคณะรัฐมนตรี
   สำนักข่าวแห่งชาติ
   อำเภอดอทคอม
   ศูนย์บริการร่วมอำเภอยิ้ม
   อำเภอยิ้มดอทคอม
   อำเภอยิ้ม
   สำนักนายกรัฐมนตรี


  © 2014 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
  (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
  People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2557 )
  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
  Tel: 0-4525-5552 Fax: 0-4525-4827/ 0-4525-4766 E-mail: ubondopa@gmail.com  Design by Tanjai