หนังสือสั่งการ 

 เรื่อง / วันที่
#8440การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งปลัดอำเภอเป็นพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง

อับโหลดวันที่ : 28/6/2559 13:13:54

#8439ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการวินิจฉัยสัญชาติและการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล

อับโหลดวันที่ : 28/6/2559 9:03:24

#8438วาระการประชุมนายอำเภอ และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

อับโหลดวันที่ : 28/6/2559 9:02:42

#8437ส่งมอบแบบพิมพ์กระดาษต่อเนื่องและวัสดุสนับสนุนการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ ในภารกิจของสำนักทะเบียน

อับโหลดวันที่ : 27/6/2559 11:01:18

#8436รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเงินอื่น ๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2559

อับโหลดวันที่ : 27/6/2559 10:37:44

#8433ขอเลื่อนการประชุมคณอนุกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรอง การโอนสิทธิทางมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

อับโหลดวันที่ : 24/6/2559 13:09:15

#8432รายละเอียดการโอนเงินวันที่ 24 มิถุนายน 2559

อับโหลดวันที่ : 23/6/2559 17:00:20

#8431รายละเอียดการโอนเงินวันที่ 23 มิถุนายน 2559

อับโหลดวันที่ : 23/6/2559 16:36:29

#8429คำแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม

อับโหลดวันที่ : 23/6/2559 14:34:52

#8427ขอเชิญร่วมโครงการ "แม่บ้่านมหาดไทยสัญจร" ดอกแก้วร้อยรวมดวงใจสู่แดนอีสาน

อับโหลดวันที่ : 23/6/2559 10:18:10

12345678910...

ปฎิทินการประชุม  

วันที่ / เวลาเรื่องสถานที่
24 พฤษภาคม 2559

เวลา : 15.00 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการปรัปรุงแผนที่่แนวเขตที่่ดินของรัฐแบบบูรณาการ One map ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
10 พฤษภาคม 2559

เวลา : 14.00 น.

ประชุมติดตามนโยบายเร่งด่วนของ มท.และจังหวัดฯ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในพืนที่่ โดยขอให้ นอ.เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (งดผู้แทน) (ผวจ.อบ.เป็นประธานในการประชุมห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
22 เมษายน 2559

เวลา : 9.00 น.

ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๙ห้องประชุม POC
30 มีนาคม 2559

เวลา : 8.00 น.

ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด มท. ครั้งที่่ 3/2559ห้องบัวทิพย์ 1 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปฯ มรฎ. อบ.
30 มีนาคม 2559

เวลา : 14.00 น.

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืนห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
2 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา : 14.00 น.

ประชุมงบ People to People connectivity 10 อำเภอชายแดน (เลื่ิอนจากวันที่ 27 ม.ค. 2559)้ห้องประชุม ทปค.จ.อบ. ชั้น 3
22 มกราคม 2559

เวลา : 13.00 น.

ประชุมการรายงานผลการติดตามโครงการตำบลละ 5 ล้านบาทห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
25 ธันวาคม 2558

เวลา : 13.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ แถลงข่าว รร.บ้านทรายทอง ตำบลนาแวง
4 ธันวาคม 2558

เวลา : 9.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ ประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯทต.เทพวงษา
2 ธันวาคม 2558

เวลา : 9.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ ประชุมกำนัน ผญบหอประชุมอำเภอเขมราฐ
12345678910...