• หน้าหลัก
 • วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างองค์กร
 • ทำเนียบนายอำเภอ
 • ข้อมูลด้านปกครอง
 • E-report
 • ศูนย์ข้อมูลพื้นฐาน
 • ศจพ.จ.อุบลราชธานี
 • ประกาศจัดตั้งหมู่บ้าน
 • ปฏิทินการประชุม
 • ผู้ดูแลระบบ
 • สถิติผู้เยี่ยมชม
  831177
 • กองวิชาการและแผนงาน

 • กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 • กลุ่มงานอาเซียน (AEC)

 • ระเบียบคำสั่งหนังสือสั่งการ

 • รายละเอียดกฏหมาย

 • กรมการปกครอง

 • จังหวัดอุบลราชธานี

 • ระบบรายงานอิเล็คทรอนิกส์
  ระบบติดตามการปฏิบัติราชการและรายงานผล
 •  โครงการบ้านสวย เมืองสุข น้อมรำลึกการกำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของประเทศไทย
 • (5/3/2558)
 •  ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนอาวุธปืน
 • (3/3/2558)
 •  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน และการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • (3/3/2558)
 •  การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541
 • (2/3/2558)
 •  แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราฃการ
 • (2/3/2558)
 •  การได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ฯลฯ
 • (2/3/2558)
 •  แบบทดสอบสมรรถภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
 • (2/3/2558)
 •  สารวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (เพิ่มเติม) 9 มีนาคม 2558
 • (2/3/2558)
 •  แจ้งเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 • (27/2/2558)
 •  แจ้งผลการพิจารณาแก้ไขแบบแปลนโครงการตามมติของคณะทำงานกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบที่ 4)
 • (27/2/2558)
 •  ห้ามมิให้ประชาชนเข้าไปหรือนำสัตว์เข้าไปเลี้ยงในบริเวณเขตสนามยิงปืน
 • (27/2/2558)
 •  ปรับเวลาประชุมนายอำเภอ และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
 • (26/2/2558)
   
 • ประธานพิธีปิดอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมอบเกียรติบัตร

 •   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอ...
  (10/4/2556)
 • การตรวจติดงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

 •   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะตรวจ...
  (9/4/2556)
 • การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีสวนสนามของสมาชิก อปพร.อ.ทุ่งศรีอุดมเนื่องในวัน อปพร. ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

 •   ตามที่ศูนย์อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์อปพร.กลาง (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จะจัดกิจกรรม...
  (20/3/2556)
 • การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

 •   วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 10.30 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจงานในห...
  (18/3/2556)
 • โครงการเปิดการเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 •   เม่ือวันที่ 13 มี.ค. 2556 เวลา 11.00น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบ...
  (13/3/2556)
   

  ข่าวประสานงานและอื่นๆ (หัวข้อทั้งหมด )
  ประกาศวันที่
   
   มติคณะรัฐมนตรี
   สำนักข่าวแห่งชาติ
   อำเภอดอทคอม
   ศูนย์บริการร่วมอำเภอยิ้ม
   อำเภอยิ้มดอทคอม
   อำเภอยิ้ม
   สำนักนายกรัฐมนตรี


  © 2014 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
  (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
  People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2557 )
  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
  Tel: 0-4525-5552 Fax: 0-4525-4827/ 0-4525-4766 E-mail: ubondopa@gmail.com  Design by Tanjai