ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)

(ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 1 พฤษภาคม 2558)


เข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำการปกครอง จังหวัดอุบลราชธานี