หนังสือสั่งการ

 

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม 2562

อับโหลดวันที่ : 12 ธันวาคม 2562

การติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (Active Monitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อับโหลดวันที่ : 12 ธันวาคม 2562

การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

อับโหลดวันที่ : 11 ธันวาคม 2562

การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

อับโหลดวันที่ : 11 ธันวาคม 2562

มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63

อับโหลดวันที่ : 11 ธันวาคม 2562

การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติและเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อับโหลดวันที่ : 11 ธันวาคม 2562

รายละเอียดการโอนเงินเบี้ยเลี้ยง อส.

อับโหลดวันที่ : 11 ธันวาคม 2562

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม 2562

อับโหลดวันที่ : 11 ธันวาคม 2562

รายละเอียดการโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนาม สมาชิก อส.เดือน พฤศจิกายน 2562 (เพิ่มเติม)

อับโหลดวันที่ : 6 ธันวาคม 2562

ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

อับโหลดวันที่ : 6 ธันวาคม 2562

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประจำปีและงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563

อับโหลดวันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562

หลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดต้นเทียนพรรษา งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 (เพ่ิมเติม)

อับโหลดวันที่ : 11 กรกฎาคม 2562

ประกาศหลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2562

อับโหลดวันที่ : 10 มิถุนายน 2562

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ขอเชิญประชุมการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่่เหมาะสม

อับโหลดวันที่ : 4 มิถุนายน 2562

แผนยุทธการโครงการ อส.สัมพันธ์ บกอส.จ.อบ. งวดที่ 2/2562

อับโหลดวันที่ : 7 มีนาคม 2562© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com