• หน้าหลัก
 • วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างองค์กร
 • ทำเนียบนายอำเภอ
 • ข้อมูลด้านปกครอง
 • E-report
 • ศูนย์ข้อมูลพื้นฐาน
 • ศจพ.จ.อุบลราชธานี
 • จุลสารด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
 • ข่าว สนง.เหล่ากาชาด
 • ข่าว ศจพ. อุบล
 • ผู้ดูแลระบบ
 • สถิติผู้เยี่ยมชม
  707909
 • กองวิชาการและแผนงาน

 • กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 • กลุ่มงานอาเซียน (AEC)

 • ระเบียบคำสั่งหนังสือสั่งการ

 • รายละเอียดกฏหมาย

 • กรมการปกครอง

 • จังหวัดอุบลราชธานี

 • ระบบรายงานอิเล็คทรอนิกส์
  ระบบติดตามการปฏิบัติราชการและรายงานผล
 •  เชิญประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังฯ (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 4/2557
 • (18/4/2557)
 •  ขอส่งสำเนาหนังสือที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 ฉบับ
 • (17/4/2557)
 •  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อน ASEAN Team ระดับจังหวัด/อำเภอ เพื่อพัฒนาศึกยภาพข้าราชการปกครองก้าวสู่ประชาคมอาเซียนระดับพื้นที่่
 • (17/4/2557)
 •  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
 • (17/4/2557)
 •  การจัดตั้งชุดรณรงค์ประชาสัมพันธ์แบบเคลื่อนที่ Mobile team (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
 • (17/4/2557)
 •  แจ้งอนุมัติโอนจัดสรรเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและดำเนินการเลือกตั้งส.ส.
 • (17/4/2557)
 •  รายงานการประชุมนายอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
 • (11/4/2557)
 •  มาตรการควบคุมสถานบริการ และร้านจำหน่ายสุราในห้วงเทศกาลสงกรานต์
 • (9/4/2557)
 •  โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2557
 • (9/4/2557)
 •  การแอบอ้างการจัดทำบัตรประจำตัวเป็นคนไทยพลัดถิ่น
 • (9/4/2557)
 •  การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุอันสมควรหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร(ส.ส.29)
 • (9/4/2557)
 •  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. ...
 • (9/4/2557)
 •  แบบรายงานตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อบ 0018.1/ว 4153 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
 • (8/4/2557)
 •  การรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 • (4/4/2557)
   
 • ประธานพิธีปิดอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมอบเกียรติบัตร

 •   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอ...
  (10/4/2556)
 • การตรวจติดงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

 •   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะตรวจ...
  (9/4/2556)
 • การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีสวนสนามของสมาชิก อปพร.อ.ทุ่งศรีอุดมเนื่องในวัน อปพร. ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

 •   ตามที่ศูนย์อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์อปพร.กลาง (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จะจัดกิจกรรม...
  (20/3/2556)
 • การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

 •   วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 10.30 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจงานในห...
  (18/3/2556)
 • โครงการเปิดการเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 •   เม่ือวันที่ 13 มี.ค. 2556 เวลา 11.00น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบ...
  (13/3/2556)
   

  ข่าวประสานงานและอื่นๆ (หัวข้อทั้งหมด )
  ประกาศวันที่
  จุลสารข้าราชการฝ่ายปกครอง
   มติคณะรัฐมนตรี
   สำนักข่าวแห่งชาติ
   อำเภอดอทคอม
   ศูนย์บริการร่วมอำเภอยิ้ม
   อำเภอยิ้มดอทคอม
   อำเภอยิ้ม
   สำนักนายกรัฐมนตรี


  © 2010 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน
  และพัฒนาชนบท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถ.อุปราช อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
  Tel: 0-4525-5552 Fax: 0-4525-4827/ 0-4525-4766 E-mail: ubondopa@gmail.com  Design by Tanjai