• หน้าหลัก
 • วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างองค์กร
 • ทำเนียบนายอำเภอ
 • ข้อมูลด้านปกครอง
 • E-report
 • ศูนย์ข้อมูลพื้นฐาน
 • ศจพ.จ.อุบลราชธานี
 • ประกาศจัดตั้งหมู่บ้าน
 • ปฏิทินการประชุม
 • ผู้ดูแลระบบ
 • สถิติผู้เยี่ยมชม
  784461
 • กองวิชาการและแผนงาน

 • กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 • กลุ่มงานอาเซียน (AEC)

 • ระเบียบคำสั่งหนังสือสั่งการ

 • รายละเอียดกฏหมาย

 • กรมการปกครอง

 • จังหวัดอุบลราชธานี

 • ระบบรายงานอิเล็คทรอนิกส์
  ระบบติดตามการปฏิบัติราชการและรายงานผล
 •  โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2558
 • (31/10/2557)
 •  ขอให้อำเภอส่งเจ้าหน้าที่ติดต่อขอรับวัสดุที่ทีทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี (กลุ่มงานการเงินและบัญชี)
 • (31/10/2557)
 •  แจ้งสถานที่เพื่อสอนเสริมแบบเข้มพิเศษ ของ มสธ
 • (30/10/2557)
 •  การดำเนินการโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"
 • (30/10/2557)
 •  ขอเชิญชวนร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในนิตยสารเทศาภิบาล
 • (30/10/2557)
 •  ขอให้รายงานข้อมูลจำนวนพื้นที่ของที่ดิน
 • (30/10/2557)
 •  รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม 2557
 • (29/10/2557)
 •  สำเนาหนังสือกรมการปกครอง เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
 • (29/10/2557)
 •  วาระการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 10/2557 ประจำเดือน ตุลาคม 2557
 • (29/10/2557)
 •  การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 • (28/10/2557)
 •  การสำรวจข้อมูลโครงการตามแนวพระราชดำริ และโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • (28/10/2557)
 •  การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมที่สามารถใช้ หรือนำมาประกอบเพื่อใช้เล่นการพนัน
 • (28/10/2557)
 •  เก็บข้อมูลกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่
 • (27/10/2557)
 •  การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2558
 • (27/10/2557)
 •  โครงการปกป้องสถาบันและกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาล (หลักสูตรปลัดอำเภอ)
 • (27/10/2557)
   
 • ประธานพิธีปิดอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมอบเกียรติบัตร

 •   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอ...
  (10/4/2556)
 • การตรวจติดงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

 •   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะตรวจ...
  (9/4/2556)
 • การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีสวนสนามของสมาชิก อปพร.อ.ทุ่งศรีอุดมเนื่องในวัน อปพร. ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

 •   ตามที่ศูนย์อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์อปพร.กลาง (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จะจัดกิจกรรม...
  (20/3/2556)
 • การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

 •   วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 10.30 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจงานในห...
  (18/3/2556)
 • โครงการเปิดการเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 •   เม่ือวันที่ 13 มี.ค. 2556 เวลา 11.00น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบ...
  (13/3/2556)
   

  ข่าวประสานงานและอื่นๆ (หัวข้อทั้งหมด )
  ประกาศวันที่
   
   มติคณะรัฐมนตรี
   สำนักข่าวแห่งชาติ
   อำเภอดอทคอม
   ศูนย์บริการร่วมอำเภอยิ้ม
   อำเภอยิ้มดอทคอม
   อำเภอยิ้ม
   สำนักนายกรัฐมนตรี


  © 2014 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
  (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
  People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2557 )
  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
  Tel: 0-4525-5552 Fax: 0-4525-4827/ 0-4525-4766 E-mail: ubondopa@gmail.com  Design by Tanjai