• หน้าหลัก
 • วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างองค์กร
 • ทำเนียบนายอำเภอ
 • ข้อมูลด้านปกครอง
 • E-report
 • ศูนย์ข้อมูลพื้นฐาน
 • ศจพ.จ.อุบลราชธานี
 • จุลสารด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
 • ข่าว สนง.เหล่ากาชาด
 • ข่าว ศจพ. อุบล
 • ผู้ดูแลระบบ
 • สถิติผู้เยี่ยมชม
  745741
 • กองวิชาการและแผนงาน

 • กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 • กลุ่มงานอาเซียน (AEC)

 • ระเบียบคำสั่งหนังสือสั่งการ

 • รายละเอียดกฏหมาย

 • กรมการปกครอง

 • จังหวัดอุบลราชธานี

 • ระบบรายงานอิเล็คทรอนิกส์
  ระบบติดตามการปฏิบัติราชการและรายงานผล
 •  ซักซ้อมแนวทางการทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีบัตรหายหรือบัตรถูกทำลาย
 • (25/7/2557)
 •  หนังสือคู่มือปฏิบัติงานทะเบียนสัตว์พาหนะ
 • (25/7/2557)
 •  ข้อสั่งการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการกรมการปกครอง
 • (25/7/2557)
 •  อาสาสมัครญี่ปุุ่นอาวุโส
 • (25/7/2557)
 •  ทุนรัฐบาลอินเดีย
 • (25/7/2557)
 •  รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อส. และเงินอื่น ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
 • (24/7/2557)
 •  ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครองครบเกษียณอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ 2557
 • (24/7/2557)
 •  ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ (ฉบับแก้ไข) ต่อหนังสือด่วนที่สุด ที่ อบ 0018.1/ว 2907 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
 • (24/7/2557)
 •  อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค สำหรับเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2557
 • (24/7/2557)
 •  การโอนจัดสรรงบประมาณรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2557
 • (24/7/2557)
 •  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาศ "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2557 ในส่วนภูมิภาค
 • (24/7/2557)
 •  รายงานการประชุมนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
 • (24/7/2557)
 •  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมี และยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ปี 2557
 • (24/7/2557)
 •  แนวทางปฏิบัติในการให้สัญชาติำฃไทย และการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายแก่กลุ่มเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553
 • (24/7/2557)
   
 • ประธานพิธีปิดอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมอบเกียรติบัตร

 •   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอ...
  (10/4/2556)
 • การตรวจติดงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

 •   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะตรวจ...
  (9/4/2556)
 • การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีสวนสนามของสมาชิก อปพร.อ.ทุ่งศรีอุดมเนื่องในวัน อปพร. ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

 •   ตามที่ศูนย์อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์อปพร.กลาง (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จะจัดกิจกรรม...
  (20/3/2556)
 • การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

 •   วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 10.30 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจงานในห...
  (18/3/2556)
 • โครงการเปิดการเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 •   เม่ือวันที่ 13 มี.ค. 2556 เวลา 11.00น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบ...
  (13/3/2556)
   

  ข่าวประสานงานและอื่นๆ (หัวข้อทั้งหมด )
  ประกาศวันที่
  จุลสารข้าราชการฝ่ายปกครอง
   มติคณะรัฐมนตรี
   สำนักข่าวแห่งชาติ
   อำเภอดอทคอม
   ศูนย์บริการร่วมอำเภอยิ้ม
   อำเภอยิ้มดอทคอม
   อำเภอยิ้ม
   สำนักนายกรัฐมนตรี


  © 2010 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน
  และพัฒนาชนบท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถ.อุปราช อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
  Tel: 0-4525-5552 Fax: 0-4525-4827/ 0-4525-4766 E-mail: ubondopa@gmail.com  Design by Tanjai