หนังสือสั่งการ 

 เรื่อง / วันที่
#8379การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

อับโหลดวันที่ : 31/5/2559 20:46:12

#8377รายละเอียดการโอนเงินวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

อับโหลดวันที่ : 31/5/2559 15:24:06

#8376การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ชันสูตรพลิกศพ (เดือนเมษายน - กันยายน 2559)

อับโหลดวันที่ : 31/5/2559 10:32:11

#8375การเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน (วิทยากรประชารัฐ)

อับโหลดวันที่ : 30/5/2559 15:37:23

#8374รายละเอียดการโอนเงินวันที่ 30 พฤ๋ษภาคม 2559

อับโหลดวันที่ : 30/5/2559 15:08:51

#8373รายละเอียด รายการหัก ออมสิน ธ.ก.ส. และอื่นๆ ของสมาชิก อส.ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

อับโหลดวันที่ : 30/5/2559 8:18:12

#8372โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

อับโหลดวันที่ : 27/5/2559 20:00:23

#8371รายละเอียดการโอนเงินวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

อับโหลดวันที่ : 27/5/2559 14:56:28

#8370ขอความร่วมมือในการเผยแพร่่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ

อับโหลดวันที่ : 27/5/2559 13:10:37

#8369วาระการประชุมนายอำเภอ และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

อับโหลดวันที่ : 27/5/2559 11:29:35

12345678910...

ปฎิทินการประชุม  

วันที่ / เวลาเรื่องสถานที่
24 พฤษภาคม 2559

เวลา : 15.00 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการปรัปรุงแผนที่่แนวเขตที่่ดินของรัฐแบบบูรณาการ One map ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
10 พฤษภาคม 2559

เวลา : 14.00 น.

ประชุมติดตามนโยบายเร่งด่วนของ มท.และจังหวัดฯ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในพืนที่่ โดยขอให้ นอ.เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (งดผู้แทน) (ผวจ.อบ.เป็นประธานในการประชุมห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
22 เมษายน 2559

เวลา : 9.00 น.

ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๙ห้องประชุม POC
30 มีนาคม 2559

เวลา : 8.00 น.

ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด มท. ครั้งที่่ 3/2559ห้องบัวทิพย์ 1 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปฯ มรฎ. อบ.
30 มีนาคม 2559

เวลา : 14.00 น.

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืนห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
2 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา : 14.00 น.

ประชุมงบ People to People connectivity 10 อำเภอชายแดน (เลื่ิอนจากวันที่ 27 ม.ค. 2559)้ห้องประชุม ทปค.จ.อบ. ชั้น 3
22 มกราคม 2559

เวลา : 13.00 น.

ประชุมการรายงานผลการติดตามโครงการตำบลละ 5 ล้านบาทห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
25 ธันวาคม 2558

เวลา : 13.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ แถลงข่าว รร.บ้านทรายทอง ตำบลนาแวง
4 ธันวาคม 2558

เวลา : 9.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ ประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯทต.เทพวงษา
2 ธันวาคม 2558

เวลา : 9.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ ประชุมกำนัน ผญบหอประชุมอำเภอเขมราฐ
12345678910...