• หน้าหลัก
 • วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างองค์กร
 • ทำเนียบนายอำเภอ
 • ข้อมูลด้านปกครอง
 • E-report
 • ศูนย์ข้อมูลพื้นฐาน
 • ศจพ.จ.อุบลราชธานี
 • ประกาศจัดตั้งหมู่บ้าน
 • ปฏิทินการประชุม
 • แผนแม่บท (Provincial Master Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
 • ผู้ดูแลระบบ
 • สถิติผู้เยี่ยมชม
  882752
 • กองวิชาการและแผนงาน

 • กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 • กลุ่มงานอาเซียน (AEC)

 • ระเบียบคำสั่งหนังสือสั่งการ

 • รายละเอียดกฏหมาย

 • กรมการปกครอง

 • จังหวัดอุบลราชธานี

 • ระบบรายงานอิเล็คทรอนิกส์
  ระบบติดตามการปฏิบัติราชการและรายงานผล
 •  การปฏิบัติตัวชี้วัด ร้อยละของอำเภอที่มีการสอบสวนคดีอาญาในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง
 • (5/8/2558)
 •  แนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลท้องที่ อำเภอ...จังหวัด...
 • (5/8/2558)
 •  วิทยุราชการ ด่วนที่สุด เรื่อง การประเมินสถานการณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระททบจากภัยแล้ง
 • (5/8/2558)
 •  ขอรับการอุดหนุนเงินงบประมาณตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามพันธกิจของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2559
 • (5/8/2558)
 •  แนวทางปฎิบัติในการจัดเก็บเอกสารจับภาพ ( Scan ) ทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
 • (5/8/2558)
 •  แจ้งประชาสัมธ์สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย
 • (5/8/2558)
 •  ประกาศผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2558
 • (4/8/2558)
 •  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการ "เยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ ๑"
 • (4/8/2558)
 •  ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.3) ของผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2558
 • (3/8/2558)
 •  นำส่งสารวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2558
 • (3/8/2558)
 •  นำส่งประกาศเกียรติคุณสำหรับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เพื่อมอบในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ปี 2558 (รับใบประกาศที่ห้องปกครอง จ.อบ.)
 • (3/8/2558)
 •  โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
 • (3/8/2558)
 •  รายละเอียดการโอนเงิน ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
 • (3/8/2558)
 •  การจัดเลี้ยงตามประเพณีอันเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา 31 (3) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
 • (3/8/2558)
 •  ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปกิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป้นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 43) พ.ศ. 2558
 • (3/8/2558)
   
 • ประธานพิธีปิดอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมอบเกียรติบัตร

 •   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอ...
  (10/4/2556)
 • การตรวจติดงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

 •   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะตรวจ...
  (9/4/2556)
 • การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีสวนสนามของสมาชิก อปพร.อ.ทุ่งศรีอุดมเนื่องในวัน อปพร. ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

 •   ตามที่ศูนย์อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์อปพร.กลาง (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จะจัดกิจกรรม...
  (20/3/2556)
 • การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

 •   วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 10.30 น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจงานในห...
  (18/3/2556)
 • โครงการเปิดการเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 •   เม่ือวันที่ 13 มี.ค. 2556 เวลา 11.00น. นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบ...
  (13/3/2556)
   

  ข่าวประสานงานและอื่นๆ (หัวข้อทั้งหมด )
  ประกาศวันที่
   
   มติคณะรัฐมนตรี
   สำนักข่าวแห่งชาติ
   อำเภอดอทคอม
   ศูนย์บริการร่วมอำเภอยิ้ม
   อำเภอยิ้มดอทคอม
   อำเภอยิ้ม
   สำนักนายกรัฐมนตรี


  © 2014 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
  (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
  People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2557 )
  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
  Tel: 0-4525-5552 Fax: 0-4525-4827/ 0-4525-4766 E-mail: ubondopa@gmail.com  Design by Tanjai