เรื่อง :ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 6,15 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : สำโรง     อับโหลดวันที่ : 6/6/2018 11:16:33 AM

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 6,15 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร

06-06-2018ปปช.pdf  

 

06-06-2018ปร4-5.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com