เรื่อง :มาตรการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันฟุตบอลในกลุ่มเด็และเยาวชน


โดย : ปรียา  จึงมั่นคง   อับโหลดวันที่ : 6/14/2018 2:41:38 PM

 

06-14-2018IMG_0009.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com