เรื่อง :การจัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ ของกองส่งเสริมองค์กรศ่าสนาอิสลามและกิจการฮัจย์


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 6/14/2018 4:47:24 PM

 

06-14-2018IMG_0011.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com