เรื่อง :ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแก่งช้างหมอบ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 10 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เขมราฐ     อับโหลดวันที่ : 6/25/2018 9:00:04 AM

 

06-25-2018Boq122062561.pdf  

 

06-25-2018Boq222062561.pdf"06-25-2018แบบ ป.ป.ช.1 .pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com