เรื่อง :การประเมินผู้บริหารองค์การ (นายอำเภอ) รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


โดย : วิไลวรรณ  ยืดยาว   อับโหลดวันที่ : 7/10/2018 10:10:50 AM

 

07-10-2018นส.ประเมิน 2.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com