เรื่อง :ประกาศราคากลางและปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ม.5 บ้านสุขสมบูรณ์ (สายหลังโรงเรียน) ตำบลบุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี


โดย : สว่างวีระวงศ์     อับโหลดวันที่ : 7/20/2018 1:47:16 PM

 

07-20-2018ปปช.01 ม.5.pdf  

 

07-20-2018แบบสรุปราคากลาง ม.5.pdf"07-20-2018บันทึกข้อความราคากลาง.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com