เรื่อง :ประกาศราคากลางสำหรับการซื้ออุปกรณ์ฮอร์นและเทปพันสาย โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


โดย : วารินชำราบ     อับโหลดวันที่ : 9/25/2018 6:31:05 PM

 - ตาราง ปปช.

09-25-2018ตาราง ปปช.ฮอร์น.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com