เรื่อง :ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจรลูกรังเส้นทางบ้านหนองเหล่า(คุ้มโสกอีตู้) ม.1 ไป ม.7 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : ม่วงสามสิบ     อับโหลดวันที่ : 9/26/2018 1:32:09 PM

 

09-26-2018แบบ ป.ป.ช.1.pdf  

 

09-26-2018IMG_20180926_0003.pdf"09-26-2018IMG_20180926_0005.pdf"09-26-2018IMG_20180926_0007.pdf"09-26-2018IMG_20180926_0009.pdf"09-26-2018IMG_20180926_0011.pdf"09-26-2018IMG_20180926_0013.pdf"09-26-2018IMG_20180926_0015.pdf"09-26-2018IMG_20180926_0017.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com