เรื่อง :ก่อสร้างลาน คสล.ที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


โดย : ศรีเมืองใหม่     อับโหลดวันที่ : 10/5/2018 4:56:46 PM

 

10-05-2018ปปช ลานอำเภอ.pdf  

 

10-05-2018ปร 4 ลานอำเภอ.pdf"10-05-2018ปร 5 ลานอำเภอ.pdf"10-05-2018ปร 5 ลานอำเภอ.pdf"10-05-2018ปร 6 ลานอำเภอ.pdf"10-05-2018แบบ ลานอำเภอ.pdf"10-05-2018แบบลานอำเภอ 2.pdf"10-05-2018ปร4ลานอำเภอ 2.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com