เรื่อง :อนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเป็นงบอำนวยการส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑)


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 10/9/2018 3:52:40 PM

 

910256116260.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com