เรื่อง :การตรวจ คัด หรือคัดรับรองเอกสารข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 10/11/2018 10:49:38 AM

 

10-11-2018IMG.pdf  

 

10-11-2018IMG_0001.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com