เรื่อง :ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2561


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 10/11/2018 1:52:22 PM

 

10-11-2018IMG.pdf  

 

10-11-2018IMG_0006.pdf"10-11-2018IMG_0007.pdf"10-11-2018IMG_0008.pdf"10-11-2018IMG_0009.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com