เรื่อง :โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กกองร้อย อส.อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี


โดย : กุดข้าวปุ้น     อับโหลดวันที่ : 10/24/2018 3:00:52 PM

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กกองร้อย อส.อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10-24-20182561-10-08 12-09.pdf  

 

10-24-20182561-10-08 12-19.pdf"10-24-20182561-10-08 12-52.pdf"10-24-2018ประมาณการกองร้อย.pdf"10-24-20182561-10-05 13-29.pdf"10-24-20182561-10-04 15-09.pdf"10-24-20182561-10-04 14-51.pdf"10-24-20182561-10-04 15-13.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com