เรื่อง :โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองคู-บ้านหนองกวาง (ช่วงบ้านทรายมูล-บ้านนาเลิง) หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : ม่วงสามสิบ     อับโหลดวันที่ : 11/7/2018 9:45:44 AM

 

11-07-20181บันทึกข้อความ.pdf  

 

11-07-20182บันทึกข้อความ.pdf"11-07-20183สรุปราคากลาง.pdf"11-07-20184บก01.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com