เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงินประจำวันวันที่ 4 ธันวาคม 2561


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 12/6/2018 9:16:32 AM

 

12-06-2018doc10983120181206093636.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com