เรื่อง :กการแก้ไขเพิ่มเติมรายการวันเดือนปีเกิดสารการทะเบียนราษฎร


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 1/9/2019 2:46:31 PM

 

01-09-2019CCF09012562.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com