เรื่อง :เรียน นายอำเภอสว่างวีระวงศ์,พิบูลมังสาหาร,โขงเจียม,สิรินธร,นาเยีย,เดชอุดม,ทุ่งศรีอุดม และ น้ำขุ่น


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 1/11/2019 9:18:54 AM

 

01-11-2019CCF11012562.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com