เรื่อง :การกำหนดปฏิทินและแนวทางในการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


โดย : สมนึก  แสนทวีสุข   อับโหลดวันที่ : 2/6/2019 11:09:35 AM

 

122256214250.pdf  

 

02-06-2019นำส่งให้อำเภอ.docx"02-06-2019สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.xlsx"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com