เรื่อง :การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 14


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 2/8/2019 1:35:04 PM

 

02-08-2019CCF08022562_0001.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com