เรื่อง :มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


โดย : พิสิฐ  กังไพบูลย์   อับโหลดวันที่ : 3/13/2019 1:46:55 PM

 

03-13-2019หนังสือ1.pdf  

 

03-13-2019หนังสือ2.pdf"03-13-2019แบบรายงาน.pdf"03-13-2019มาตรการ1.pdf"03-13-2019มาตรการ2-3.pdf"03-13-2019มาตรการ4.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com