เรื่อง :การตรวจติดตามและการแก้ไขปัญหาการกระทำทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 3/14/2019 2:43:25 PM

 

03-14-2019CCF14032562_0001.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com