เรื่อง :การปฏิบัติตามกฎหมายในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 (ห้ามมิให้จำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในวันเลือกตั้ง)


โดย : ณรงค์กรณ์  หลักคำ   อับโหลดวันที่ : 3/15/2019 5:07:27 PM

 

03-15-2019การปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com