เรื่อง :แต่งตั้งปลัดอำเภอเป็นพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง


โดย : เรวดี  โคตรพันธา   อับโหลดวันที่ : 4/11/2019 1:52:25 PM

 

04-11-2019ว1876.pdf  

 

04-11-2019สิ่งที่ส่งมาด้วย1-1.pdf"04-11-2019สิ่งที่ส่งมาด้วย1-2.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com