เรื่อง :การจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 4/11/2019 1:57:26 PM

 

04-11-2019CCF11042562.pdf  

 

"04-22-2019จิตอาสา นส.จว..pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com