เรื่อง :การถ่ายทอดสัญญาณเสียง เรื่อง "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน"


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 4/19/2019 5:08:05 PM

 

04-19-2019CCF19042562.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com