เรื่อง :การฝึกอบรมตามสัญญาเช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดทำระบบให้บริการปแระชาชน ด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ปีงบประมาณ พงศ. 2562


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 7/11/2019 6:32:28 PM

 

07-11-2019การฝึกอบรมสัญญาเช่า.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com