เรื่อง :การขับเคลือนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2562


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 7/12/2019 1:20:12 PM

 

07-12-2019ว 3650 (1).pdf  

 

07-12-2019ว 3650 (2).pdf"07-12-2019ว 3650 (3).pdf"07-12-2019ว 3650 (4).pdf"07-12-2019ว 3650 (5).pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com