เรื่อง :การรวบรวมบันทึกข้อตกลง (MOU) และบันทึกความร่วมมือที่กรมการปกครองได้ทำไว้กับหน่วยงานอื่น


โดย : เรวดี  โคตรพันธา   อับโหลดวันที่ : 8/13/2019 10:49:28 AM

 

08-13-2019ว4218.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com