เรื่อง :ส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 8/13/2019 1:55:46 PM

 

08-13-2019ลงเว็บ กรกฎาคม 2562.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com