เรื่อง :สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านจิกลุ่มไปบ้านดอนยูง


โดย : ตาลสุม     อับโหลดวันที่ : 8/22/2019 6:00:33 PM

 คสล.สายทางบ้านจิกลุ่มไปบ้านดอนยูง ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

08-22-2019ราคากลาง.PDF  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com