เรื่อง :การประเมินผู้บริหารองค์การ (นายอำเภอและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


โดย : วิไลวรรณ  ยืดยาว   อับโหลดวันที่ : 3/24/2020 4:27:29 PM

 

03-24-2020นส.สั่งการ.pdf  

 

03-24-2020สิ่งที่ส่งมาด้วย1 แนวทาง นอภ-FN.pdf"03-24-2020แบบสำรวจผู้ใต้บังคับบัญชานอ63.pdf"03-24-2020Exแบบสำรวจผู้ใต้บังคับบัญชานอ63.pdf"03-24-2020แบบสำรวจผู้ใต้บังคับบัญชา 2563.xlsx"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com