เรื่อง :สำเนาคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 16/2561 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 7/1/2020 4:09:39 PM

 

07-01-2020สำเนาคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com