เรื่อง :การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่สาธารณะ สถานที่สำคัญ(เชิงสัญลักษณ์) ของแต่ละอำเภอ


โดย : ธรรม์ธนิกา  วงษาสาร   อับโหลดวันที่ : 8/5/2020 3:25:08 PM

 

08-05-2020ว4120.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com