เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 13 กันยายน 2564


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 9/13/2021 3:26:16 PM

 

09-13-2021doc04639720210913114548.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com