เรื่อง :ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียม การต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 10/14/2021 9:27:02 AM

 

10-14-2021563.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com