เรื่อง :เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 1/26/2022 3:43:15 PM

 

01-26-2022doc06877120220126154651.pdf  

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com