• หน้าหลัก
 • วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างองค์กร
 • ทำเนียบนายอำเภอ
 • ข้อมูลด้านปกครอง
 • E-report
 • ศูนย์ข้อมูลพื้นฐาน
 • ศจพ.จ.อุบลราชธานี
 • ประกาศจัดตั้งหมู่บ้าน
 • ปฏิทินการประชุม
 • แผนแม่บท (Provincial Master Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
 • ผู้ดูแลระบบ
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน

 • กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 • กลุ่มงานอาเซียน (AEC)

 • ระเบียบคำสั่งหนังสือสั่งการ

 • รายละเอียดกฏหมาย

 • กรมการปกครอง

 • จังหวัดอุบลราชธานี

 • เรื่อง: การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด (ศพส.จ.อบ./381 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2556)

  โดย :เดชา  ลูกบัว (28/5/2556)

  รายละเอียด :  

                  คลิกดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล (05-28-2013ป้ายประชาสัมพันธ์.pdf)


  © 2016 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
  (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
  People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2559 )
  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: dopaubon@gmail.com  Design by Tanjai