หนังสือสั่งการ

 

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการดำเนินงานพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว

อับโหลดวันที่ : 3 ธันวาคม 2564

การประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565

อับโหลดวันที่ : 3 ธันวาคม 2564

การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุการจัดทำนิติกรรมสัญญาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 2 ธันวาคม 2564

แจ้งผู้เข้าอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ (One Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อับโหลดวันที่ : 2 ธันวาคม 2564

การกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อับโหลดวันที่ : 2 ธันวาคม 2564

การขออนุญาตจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 501 คนขึ้นไป ของอำเภอเขมราฐ

อับโหลดวันที่ : 2 ธันวาคม 2564

เรียน นายอำเภอเขมราฐ บุณฑริก ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม นาจะหลวย ตาลสุม และอำเภอโพธิ์ไทร เรื่อง การดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 1 ธันวาคม 2564

ขอเเจ้งการปฏิบัติและมาตรการควบคุมในการออกใบอนุญาตผลิตและมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ANFO

อับโหลดวันที่ : 1 ธันวาคม 2564

เรียน นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร เขื่องใน ตระการพืชผล และอำเภอม่วงสามสิบ เรื่อง การตรวจสอบสต็อกข้าวของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2564/65

อับโหลดวันที่ : 1 ธันวาคม 2564

การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (10 Flagships to DOPA All Smart 2022)

อับโหลดวันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564

12345678910...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกองร้อย อส ตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก

อับโหลดวันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอสำโรง พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

อับโหลดวันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ด้านข้างที่ว่าการอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 29 ตุลาคม 2564

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงลาน คสล. หน้ากองร้อย อส. อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 29 ตุลาคม 2564© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com