หนังสือสั่งการ

 

การจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อับโหลดวันที่ : 15 ตุลาคม 2564

การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. 2503

อับโหลดวันที่ : 15 ตุลาคม 2564

ขอเลื่อนการประชุมการดำเนินงานพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว

อับโหลดวันที่ : 14 ตุลาคม 2564

แนวทางปฏิบัติในการจัดสรรและเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการในส่วนภูมิภาค

อับโหลดวันที่ : 14 ตุลาคม 2564

สรุปการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพืั้นที่ชายแดนฯ

อับโหลดวันที่ : 14 ตุลาคม 2564

การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

อับโหลดวันที่ : 14 ตุลาคม 2564

ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียม การต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564

อับโหลดวันที่ : 14 ตุลาคม 2564

เลื่อนการคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อับโหลดวันที่ : 12 ตุลาคม 2564

ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

อับโหลดวันที่ : 12 ตุลาคม 2564

เกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมของพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปี 2565

อับโหลดวันที่ : 12 ตุลาคม 2564

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2564

อับโหลดวันที่ : 12 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

อับโหลดวันที่ : 1 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฯ

อับโหลดวันที่ : 27 กันยายน 2564

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)

อับโหลดวันที่ : 22 กันยายน 2564

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1

อับโหลดวันที่ : 10 กันยายน 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน ตามแบบมาตรฐานขนาดกลาง กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 5 ตุลาคม 2564

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากถนนรอบเมืองไปกุดผือ บ้านท่ากกแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 23 กันยายน 2564

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มหนองคลอง หมู่ที่ 2 บ้านหนองไหล ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 23 กันยายน 2564

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยหนองฮางบ้านแขม หมู่ที่ 2 บ้านแขม ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 22 กันยายน 2564

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านสระสมิง - บ้านหนองแปน) บ้านสระสมิง หมู่ที่ 8 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 22 กันยายน 2564© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com