หนังสือสั่งการ

 

โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อับโหลดวันที่ : 25 พฤษภาคม 2563

แจ้งเลขที่หลักสินทรัพย์ที่ล้างบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2563

อับโหลดวันที่ : 22 พฤษภาคม 2563

การประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

อับโหลดวันที่ : 22 พฤษภาคม 2563

การเพิ่มเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาษารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก

อับโหลดวันที่ : 21 พฤษภาคม 2563

การสำรวจและบันทึกข้อมูลยานพาหนะผ่านทาง Google Forms

อับโหลดวันที่ : 21 พฤษภาคม 2563

ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อับโหลดวันที่ : 21 พฤษภาคม 2563

ขอเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อำเภอนาจะหลวย)

อับโหลดวันที่ : 21 พฤษภาคม 2563

โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อำเภอน้ำยืน) (งวดที่2)

อับโหลดวันที่ : 21 พฤษภาคม 2563

การคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันของผู้ประกอบกิจการฮัจย์

อับโหลดวันที่ : 21 พฤษภาคม 2563

การขยายระยะเวลาการรับสม้ครและเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการ "เยาวชนแถวหน้า" ครั้งที่ 6

อับโหลดวันที่ : 21 พฤษภาคม 2563

12345678910...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอวารินชำราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 27 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินเเดนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1

อับโหลดวันที่ : 21 เมษายน 2563

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานที่ทำการปกครองอำเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 21 เมษายน 2563

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยศรีจันทร์ บ้านนาผาย หมู่ที่ 5 ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 20 เมษายน 2563

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอวารินชำราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 20 เมษายน 2563© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com