หนังสือสั่งการ

 

การจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อับโหลดวันที่ : 24 พฤษภาคม 2562

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมการปกครอง ประจำปีงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒

อับโหลดวันที่ : 24 พฤษภาคม 2562

แนวทางปฏิบัติในการขอมีสัญชาติไทยกรณีคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555

อับโหลดวันที่ : 24 พฤษภาคม 2562

การปรับปรุงหนังสือรับรองสถานภาพสมรสของบุคคลสัญชาติอังกฤษ

อับโหลดวันที่ : 24 พฤษภาคม 2562

ประกาศกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

อับโหลดวันที่ : 23 พฤษภาคม 2562

การลงรายการในเอกสารการทะเบียนราาฏรที่จัดทำใหม่แทนเอกสารเดิมที่เกิดจากการแจ้งเท็จ

อับโหลดวันที่ : 23 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

อับโหลดวันที่ : 23 พฤษภาคม 2562

กระทรวงการคลังขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 108/2535 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535

อับโหลดวันที่ : 23 พฤษภาคม 2562

แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติกรณีเด็กและบุคคลไร้รากเหง้า

อับโหลดวันที่ : 22 พฤษภาคม 2562

การโอนจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 และการโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อับโหลดวันที่ : 21 พฤษภาคม 2562

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แผนยุทธการโครงการ อส.สัมพันธ์ บกอส.จ.อบ. งวดที่ 2/2562

อับโหลดวันที่ : 7 มีนาคม 2562

อส.สัมพันธ์ งวดที่1/2562

อับโหลดวันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลการออกสลากกาชาดสมนาคุณ ปี 2562

อับโหลดวันที่ : 7 มกราคม 2562

แผนยุทธการโครงการ อส.สัมพันธ์ บกอส.จ.อบ. งวดที่ 3/2561

อับโหลดวันที่ : 9 ตุลาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างศาลาที่พักประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

อับโหลดวันที่ : 8 พฤษภาคม 2562

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำกลางใหม่ หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อบ้านราชธานีอโศก หมู่ที่ 10 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 7 พฤษภาคม 2562

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ากกเสียว หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อบ้านราชธานีอโศก หมู่ที่ 10 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 7 พฤษภาคม 2562

ประกาศอำเภอสว่างวีระวงศ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำกลาง หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านนาคำ หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งโดม อ.สว่างฯจ.อุบลฯ

อับโหลดวันที่ : 22 เมษายน 2562

ราคากลางโครงการขุดลอกหนองน้อย บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 22 เมษายน 2562© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com