หนังสือสั่งการ 

 เรื่อง / วันที่
#7946รายละเอียดการโอนเงินวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

อับโหลดวันที่ : 27/11/2558 15:59:39

#7945มาตรการเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง

อับโหลดวันที่ : 27/11/2558 11:29:01

#7944รายงานการประชุมนายอำเภอ และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘

อับโหลดวันที่ : 27/11/2558 9:24:58

#7943วาระการประชุมนายอำเภอ และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘

อับโหลดวันที่ : 26/11/2558 17:38:57

#7942วิทยุราชการ ด่วนที่สุด เรื่อง การรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)

อับโหลดวันที่ : 26/11/2558 15:10:17

#7941ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม คณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

อับโหลดวันที่ : 26/11/2558 11:49:07

#7940ส่งสำเนาหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

อับโหลดวันที่ : 26/11/2558 10:02:57

#7939พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน

อับโหลดวันที่ : 25/11/2558 14:10:42

#7938วิทยุราชการ ด่วนที่สุด เรื่อง การบันทึกข้อมูลโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)

อับโหลดวันที่ : 25/11/2558 14:09:44

#7937ประกาศจังหวัดอุบลฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประจำปีและงานการชาดจังหวัดอุบลฯ ประจำปี 2559 (ฉบับที่ 2)

อับโหลดวันที่ : 25/11/2558 11:21:53

12345678910...

ปฎิทินการประชุม  

วันที่ / เวลาเรื่องสถานที่
4 ธันวาคม 2558

เวลา : 9.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ ประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯทต.เทพวงษา
2 ธันวาคม 2558

เวลา : 9.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ ประชุมกำนัน ผญบหอประชุมอำเภอเขมราฐ
1 ธันวาคม 2558

เวลา : 9.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.เทพวงษา
30 พฤศจิกายน 2558

เวลา : 8.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ รับบริจาคโลหิตหอประชุมอำเภอเขมราฐ
27 พฤศจิกายน 2558

เวลา : 8.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ ประธานเปิดงานโลตัสโลตัส
27 พฤศจิกายน 2558

เวลา : 9.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ ประธานประชุมภัยแล้ง หอประชุมอำเภอเขมราฐ
26 พฤศจิกายน 2558

เวลา : 18.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ ประธาน เปิดงานลอยกระทง ทต.เทพวงษ่
24 พฤศจิกายน 2558

เวลา : 10.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ ประชุมชี้แจงตำบลละ 5 ล้านบาทหอประชุมอำเภอเขมราฐ
24 พฤศจิกายน 2558

เวลา : 19.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ เปิดงานลอยกระทง ทต.เขมราฐ ทต.หัวนา
12 พฤศจิกายน 2558

เวลา : 8.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ รับ - ส่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
12345678910...