หนังสือสั่งการ

 

รายละเอียดการโอนเงินวันที่ 28 กันยายน 2559

อับโหลดวันที่ : 28 กันยายน 2559

การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60

อับโหลดวันที่ : 28 กันยายน 2559

ด่วนที่สุด เรื่อง การสำรวจจำนวนรถเกี่ยวข้าว ปี 2559/60

อับโหลดวันที่ : 28 กันยายน 2559

สำรวจคอมพิวเตอร์สำหรับงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

อับโหลดวันที่ : 28 กันยายน 2559

วาระการประชุมนายอำเภอ และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙

อับโหลดวันที่ : 28 กันยายน 2559

การมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2559

อับโหลดวันที่ : 27 กันยายน 2559

การมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2559

อับโหลดวันที่ : 27 กันยายน 2559

การมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2559

อับโหลดวันที่ : 27 กันยายน 2559

วิทยุราชการ ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

อับโหลดวันที่ : 27 กันยายน 2559

ขอส่งสำเนาหนังสือกรมการปกครอง เรื่องการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

อับโหลดวันที่ : 27 กันยายน 2559

12345678910...


ปฎิทินการประชุม  

วันที่ / เวลาเรื่องสถานที่
24 พฤษภาคม 2559

เวลา : 15.00 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการปรัปรุงแผนที่่แนวเขตที่่ดินของรัฐแบบบูรณาการ One map ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
10 พฤษภาคม 2559

เวลา : 14.00 น.

ประชุมติดตามนโยบายเร่งด่วนของ มท.และจังหวัดฯ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในพืนที่่ โดยขอให้ นอ.เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (งดผู้แทน) (ผวจ.อบ.เป็นประธานในการประชุมห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
22 เมษายน 2559

เวลา : 9.00 น.

ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๙ห้องประชุม POC
30 มีนาคม 2559

เวลา : 8.00 น.

ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด มท. ครั้งที่่ 3/2559ห้องบัวทิพย์ 1 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปฯ มรฎ. อบ.
30 มีนาคม 2559

เวลา : 14.00 น.

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืนห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
2 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา : 14.00 น.

ประชุมงบ People to People connectivity 10 อำเภอชายแดน (เลื่ิอนจากวันที่ 27 ม.ค. 2559)้ห้องประชุม ทปค.จ.อบ. ชั้น 3
22 มกราคม 2559

เวลา : 13.00 น.

ประชุมการรายงานผลการติดตามโครงการตำบลละ 5 ล้านบาทห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
25 ธันวาคม 2558

เวลา : 13.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ แถลงข่าว รร.บ้านทรายทอง ตำบลนาแวง
4 ธันวาคม 2558

เวลา : 9.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ ประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯทต.เทพวงษา
2 ธันวาคม 2558

เวลา : 9.00 น.

อำเภอเขมราฐ/นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ ประชุมกำนัน ผญบหอประชุมอำเภอเขมราฐ
12345678910...

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2557 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
Tel: 0-4525-5552 Fax: 0-4525-4827/ 0-4525-4766 E-mail: ubondopa@gmail.com