หนังสือสั่งการ

 

การถ่ายทอดสัญญาณเสียง เรื่อง "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน"

อับโหลดวันที่ : 19 เมษายน 2562

การขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 19 เมษายน 2562

การรายงานผลการพัฒนาของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2

อับโหลดวันที่ : 19 เมษายน 2562

ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562

อับโหลดวันที่ : 18 เมษายน 2562

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่

อับโหลดวันที่ : 18 เมษายน 2562

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอ (ศอ.จอส.อำเภอ)

อับโหลดวันที่ : 18 เมษายน 2562

สรุปผลการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

อับโหลดวันที่ : 17 เมษายน 2562

การให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

อับโหลดวันที่ : 11 เมษายน 2562

โครงการ "เยาวชนแถวหน้า" ครั้งที่ 5

อับโหลดวันที่ : 11 เมษายน 2562

การให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

อับโหลดวันที่ : 11 เมษายน 2562

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แผนยุทธการโครงการ อส.สัมพันธ์ บกอส.จ.อบ. งวดที่ 2/2562

อับโหลดวันที่ : 7 มีนาคม 2562

อส.สัมพันธ์ งวดที่1/2562

อับโหลดวันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลการออกสลากกาชาดสมนาคุณ ปี 2562

อับโหลดวันที่ : 7 มกราคม 2562

แผนยุทธการโครงการ อส.สัมพันธ์ บกอส.จ.อบ. งวดที่ 3/2561

อับโหลดวันที่ : 9 ตุลาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายทดน้ำพร้อมขุดลอกดินหน้าฝายทดน้ำ

อับโหลดวันที่ : 17 เมษายน 2562

จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว

อับโหลดวันที่ : 22 มีนาคม 2562

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราชธานีอโศก หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อระหว่าง บ้านท่ากกเสียว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 22 มกราคม 2562

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราชธานีอโศก หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อระหว่าง บ้านคำกลางใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 22 มกราคม 2562

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 9 ถึง โนนม่วง ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 10 มกราคม 2562© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com