หนังสือสั่งการ

 

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

อับโหลดวันที่ : 22 มกราคม 2563

แจ้งเลขที่หลักสินทรัพย์ที่ล้างบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2562

อับโหลดวันที่ : 22 มกราคม 2563

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์

อับโหลดวันที่ : 21 มกราคม 2563

การแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร(ส.ส.1/9)

อับโหลดวันที่ : 21 มกราคม 2563

การส่งคืนบัตรเสียและบัตรที่ต้องส่งคืนส่วนกลาง

อับโหลดวันที่ : 21 มกราคม 2563

เชิญร่วมงานสวดอภิธรรม

อับโหลดวันที่ : 21 มกราคม 2563

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2563

อับโหลดวันที่ : 21 มกราคม 2563

แผนบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2562/63

อับโหลดวันที่ : 20 มกราคม 2563

คู่มือหลักการสำคัญว่าด้วยการมีสัญชาติและความไร้สัญชาติ

อับโหลดวันที่ : 20 มกราคม 2563

เรียน นายอำเภอวารินชำราบ,เดชอุดม,พิบูลมังสาหาร,ตระการพืชผล,เขื่องใน,ม่วงสามสิบ,นาตาล เรื่อง การตรวจสอบสต็อกข้าวฯ ปีการผลิต 2562/63 ครั้งที่ 2

อับโหลดวันที่ : 20 มกราคม 2563

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563

อับโหลดวันที่ : 6 มกราคม 2563

ประกาศจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประจำปีและงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563

อับโหลดวันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562

หลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดต้นเทียนพรรษา งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 (เพ่ิมเติม)

อับโหลดวันที่ : 11 กรกฎาคม 2562

ประกาศหลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2562

อับโหลดวันที่ : 10 มิถุนายน 2562

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ขอเชิญประชุมการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่่เหมาะสม

อับโหลดวันที่ : 4 มิถุนายน 2562© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com