หนังสือสั่งการ

 

การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทานร่วมบริจาคโลหิต

อับโหลดวันที่ : 30 มีนาคม 2563

การดำเนินโครงการขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ

อับโหลดวันที่ : 30 มีนาคม 2563

สรุปข้อสั่งการการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

อับโหลดวันที่ : 30 มีนาคม 2563

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาด้านสัญชาติและการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

อับโหลดวันที่ : 30 มีนาคม 2563

รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนและค่าครองชีพ สมาชิก อส.เดือนมีนาคม

อับโหลดวันที่ : 30 มีนาคม 2563

ส่งมอบบัตรจิตอาสาพระราชทาน

อับโหลดวันที่ : 30 มีนาคม 2563

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2563

อับโหลดวันที่ : 30 มีนาคม 2563

ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยเสื้อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ

อับโหลดวันที่ : 30 มีนาคม 2563

แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานกรณีการนำบ้านหรืออาคารที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาขอรับใบอนุญาตประกอบธุกริจโรงแรมหรือจดแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

อับโหลดวันที่ : 30 มีนาคม 2563

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

อับโหลดวันที่ : 27 มีนาคม 2563

12345678910...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยเเพร่เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินเเดนจังหวัดอุบลราชธานี ที่1 แบบมาตรฐานขนาดใหญ่

อับโหลดวันที่ : 27 มีนาคม 2563

เผยแพร่เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อย อส.อ.ทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 27 มีนาคม 2563

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อย อส.อ.ทุ่งศรีอุดม ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 27 มีนาคม 2563

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 25 มีนาคม 2563

ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณบ้านพักข้าราชการเพื่อบริการประชาชน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 23 มีนาคม 2563© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com