หนังสือสั่งการ

 

การสำรวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงานในภารกิจของที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอ

อับโหลดวันที่ : 20 ตุลาคม 2563

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

อับโหลดวันที่ : 20 ตุลาคม 2563

ประเด็นถามตอบเกี่ยวกับการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิในปี ๒๕๖๓

อับโหลดวันที่ : 19 ตุลาคม 2563

การดำเนินโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาและสร้างฐานเรียนรู้

อับโหลดวันที่ : 16 ตุลาคม 2563

การจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567)

อับโหลดวันที่ : 16 ตุลาคม 2563

การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวบุคคลทีไม่มีสถานะทางทะเบียน ตามมาตรา 38 วรรคสองฯ ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

อับโหลดวันที่ : 15 ตุลาคม 2563

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมค่ะ

อับโหลดวันที่ : 14 ตุลาคม 2563

การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

อับโหลดวันที่ : 12 ตุลาคม 2563

ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

อับโหลดวันที่ : 12 ตุลาคม 2563

การเรียนการสอนเสริมแบบเข้มพิเศษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคศึกษาที่ 1 ปี 2563

อับโหลดวันที่ : 12 ตุลาคม 2563

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เรื่อง เเจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเเละสั่งใช้ให้เป็นสามาชิกกองอาสารักษาดินเเดน ไปรายงานตัว

อับโหลดวันที่ : 16 ตุลาคม 2563

แจ้งให้ผูัผ่านการสอบคัดเลือกฯ เป็นสมาชิก อส. มารายงานตัว

อับโหลดวันที่ : 28 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. ประจำปี 2563

อับโหลดวันที่ : 31 กรกฎาคม 2563

ประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. (ภาคปฏิบัติ)

อับโหลดวันที่ : 23 กรกฎาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. ประจำปี 2563 ภาคทฤษฎี

อับโหลดวันที่ : 16 กรกฎาคม 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563) ตามโครงการขุดลอก (หนองไผ่) ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 2 ตุลาคม 2563

โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563) ตามโครงการขุดลอกหนองน้ำ สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 2 ตุลาคม 2563

โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563) ตามโครงการขุดลอกหนองสร้างแข้ หมู่ที่ 3 บ้านดอนชาด ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 2 ตุลาคม 2563

โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563) ตามโครงการขุดลอกคำตาผา หมู่ที่ 13 บ้านโนนบอน ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 2 ตุลาคม 2563

โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563) ตามโครงการปรับปรุงหนองมน หมู่ที่ 8 ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 2 ตุลาคม 2563© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com