หนังสือสั่งการ

 

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

อับโหลดวันที่ : 18 พฤษภาคม 2565

ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ตามเอกสารหลักฐานที่อำเภอส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว

อับโหลดวันที่ : 18 พฤษภาคม 2565

เตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระที่ ๑

อับโหลดวันที่ : 18 พฤษภาคม 2565

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อับโหลดวันที่ : 18 พฤษภาคม 2565

ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมูบ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อับโหลดวันที่ : 18 พฤษภาคม 2565

ขอแจ้งรายละเอียดการโฮนเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ฯ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ฯ ประจำเดือน พ.ค. 2565

อับโหลดวันที่ : 18 พฤษภาคม 2565

ขอแจ้งรายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 18 พ.ค.2565

อับโหลดวันที่ : 18 พฤษภาคม 2565

การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

อับโหลดวันที่ : 18 พฤษภาคม 2565

การขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการแก้ไขปัญหาบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง

อับโหลดวันที่ : 12 พฤษภาคม 2565

มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ เพื่อเตรียมการและอำนวยความสะดวกโครงการสมาชิกวุฒสภาพบประชาชน

อับโหลดวันที่ : 12 พฤษภาคม 2565

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกห้วยร่องคำ บ้านนาผาย หมู่ที่ 5 ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 19 มกราคม 2565

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์กองร้อย อส.อ.ทุ่งศรีอุดม

อับโหลดวันที่ : 13 มกราคม 2565

ประกาศจังหวัดเรื่องขายทอดตลาดอาคารกองร้อย อส.อ.เขื่องใน(หลังเก่า)

อับโหลดวันที่ : 7 ธันวาคม 2564

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกองร้อย อส ตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก

อับโหลดวันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com