หนังสือสั่งการ

 

เรียน นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ,ม่วงสามสิบ และ สิรินธร

อับโหลดวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563

การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) ประเด็นอำเภอคุณธรรม

อับโหลดวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน นายอำเภอสว่างวีระวงศ์

อับโหลดวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563

การดำเนินการตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2563)

อับโหลดวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563

การดำเนินการเพื่อป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

อับโหลดวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563

การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

อับโหลดวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563

ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ

อับโหลดวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563

การซักซ้อมการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมโดยระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (DOPA VCS)

อับโหลดวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน นายอำเภอดอนมดแดง

อับโหลดวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563

การรวบรวมแผนงานโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อับโหลดวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563

อับโหลดวันที่ : 6 มกราคม 2563

ประกาศจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประจำปีและงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563

อับโหลดวันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562

หลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดต้นเทียนพรรษา งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 (เพ่ิมเติม)

อับโหลดวันที่ : 11 กรกฎาคม 2562

ประกาศหลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2562

อับโหลดวันที่ : 10 มิถุนายน 2562

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ขอเชิญประชุมการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่่เหมาะสม

อับโหลดวันที่ : 4 มิถุนายน 2562© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com