หนังสือสั่งการ

 

ส่งงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2565

การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2565

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการช่วยเหลือประชาชนจากพายุมรสุม

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2565

การควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2565

กรอบการดำเนินการเตรียมความพร้อมการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการให้บริการระบบลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2565

เรียน นายอำเภอวารินชำราบ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนรายการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ บ้านพักข้าราชการ และอาคารชุดรวมพักอาศัย (แฟลต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2565

การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน ในระดับพื้นที่

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2565

การกำหนดวิธีการในการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุม

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2565

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อับโหลดวันที่ : 11 สิงหาคม 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการโบว์ลิ่งการกุศล DOPA Bowling 2022

อับโหลดวันที่ : 11 สิงหาคม 2565

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางตามโครการปรับปรุงบ้านพักปลัดจังหวัดอุบลราชธานี (บ้านพักข้าราชการระดับ 9 ) ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 14 มิถุนายน 2565

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกห้วยร่องคำ บ้านนาผาย หมู่ที่ 5 ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 19 มกราคม 2565

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์กองร้อย อส.อ.ทุ่งศรีอุดม

อับโหลดวันที่ : 13 มกราคม 2565

ประกาศจังหวัดเรื่องขายทอดตลาดอาคารกองร้อย อส.อ.เขื่องใน(หลังเก่า)

อับโหลดวันที่ : 7 ธันวาคม 2564

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกองร้อย อส ตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com