หนังสือสั่งการ

 

ติดตามเร่งรัดการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อับโหลดวันที่ : 9 เมษายน 2564

การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

อับโหลดวันที่ : 9 เมษายน 2564

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค สำหรับไตรมาสที่ 2 ห้วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

อับโหลดวันที่ : 8 เมษายน 2564

มาตรการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

อับโหลดวันที่ : 8 เมษายน 2564

การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557

อับโหลดวันที่ : 8 เมษายน 2564

เรียน นายอำเภอสว่างวีระวงศ์

อับโหลดวันที่ : 8 เมษายน 2564

เรียน นายอำเภอโขงเจียม

อับโหลดวันที่ : 8 เมษายน 2564

เรียน นายอำเภอโพธิ์ไทร

อับโหลดวันที่ : 8 เมษายน 2564

เรียน นายอำเภอสำโรง

อับโหลดวันที่ : 8 เมษายน 2564

เรียน นายอำเภอม่วงสามสิบ

อับโหลดวันที่ : 8 เมษายน 2564

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (ทดแทนอัตราว่าง)

อับโหลดวันที่ : 4 มกราคม 2564

เรื่อง เเจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเเละสั่งใช้ให้เป็นสามาชิกกองอาสารักษาดินเเดน ไปรายงานตัว

อับโหลดวันที่ : 16 ตุลาคม 2563

แจ้งให้ผูัผ่านการสอบคัดเลือกฯ เป็นสมาชิก อส. มารายงานตัว

อับโหลดวันที่ : 28 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. ประจำปี 2563

อับโหลดวันที่ : 31 กรกฎาคม 2563

ประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. (ภาคปฏิบัติ)

อับโหลดวันที่ : 23 กรกฎาคม 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 22 มีนาคม 2564

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อับโหลดวันที่ : 4 มีนาคม 2564

ประกาศร่างราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อับโหลดวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศราคากลางจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายบ้านนาพิมาน - ห้วยหมาตาย) บ้านนาพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 16 ธันวาคม 2563

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะด้านหลังที่ว่าการอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563



© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com