หนังสือสั่งการ

 

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

อับโหลดวันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

อับโหลดวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563

เรียน นายอำเภอดอนมดแดง เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อับโหลดวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563

เรียน นายอำเภอวารินชำราบ เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อับโหลดวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563

มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อับโหลดวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563

การติดตามและประเมินผลโครงการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมุ่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563

อับโหลดวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563

โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

อับโหลดวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563

การดำเนินโครงการ "อำเภอ...จิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข" อย่างต่อเนื่อง

อับโหลดวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563

อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบลงทุน รายการสนับสนุนงบประมาณสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค

อับโหลดวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563

การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อับโหลดวันที่ : 19 พฤศจิกายน 2563

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เรื่อง เเจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเเละสั่งใช้ให้เป็นสามาชิกกองอาสารักษาดินเเดน ไปรายงานตัว

อับโหลดวันที่ : 16 ตุลาคม 2563

แจ้งให้ผูัผ่านการสอบคัดเลือกฯ เป็นสมาชิก อส. มารายงานตัว

อับโหลดวันที่ : 28 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. ประจำปี 2563

อับโหลดวันที่ : 31 กรกฎาคม 2563

ประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. (ภาคปฏิบัติ)

อับโหลดวันที่ : 23 กรกฎาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. ประจำปี 2563 ภาคทฤษฎี

อับโหลดวันที่ : 16 กรกฎาคม 2563© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com