หนังสือสั่งการ

 

เลื่อนการประชุมสรุปผลการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562

อับโหลดวันที่ : 20 กันยายน 2562

แต่งตั้งข้าราชการ และให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

อับโหลดวันที่ : 20 กันยายน 2562

การมอบหมายหน้าที่ข้าราชการ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่

อับโหลดวันที่ : 20 กันยายน 2562

ซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอคัดสำเนาเอกสารทะเบียนประวัติราษฎร

อับโหลดวันที่ : 20 กันยายน 2562

โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562

อับโหลดวันที่ : 20 กันยายน 2562

ขอความร่วมมือสำรวจผู้พิการที่ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดและอำเภอ

อับโหลดวันที่ : 20 กันยายน 2562

การประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

อับโหลดวันที่ : 19 กันยายน 2562

การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย

อับโหลดวันที่ : 19 กันยายน 2562

ขออนุญาตให้จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย

อับโหลดวันที่ : 19 กันยายน 2562

ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

อับโหลดวันที่ : 18 กันยายน 2562

12345678910...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยฝั่งแดง หมู่ 8 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 20 กันยายน 2562

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกขยายลำห้วยดำรง หมู่ 4 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 20 กันยายน 2562

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผสมยางพาราหมู่ที่ 12 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 30 สิงหาคม 2562

จ้างเหมาโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีมังคลา หมู่ที่ 1 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 30 สิงหาคม 2562

ประกาศประกวดราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยตาหวิด บ้านท่าเมืองเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 27 สิงหาคม 2562© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com