หนังสือสั่งการ

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)

อับโหลดวันที่ : 22 กันยายน 2564

การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED)

อับโหลดวันที่ : 22 กันยายน 2564

รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทน อส . ประจำเดือน กันยายน 2564

อับโหลดวันที่ : 22 กันยายน 2564

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 22 กันยายน 2564

อับโหลดวันที่ : 22 กันยายน 2564

รายละเอียดการโอนเงินสงเคารห์ศพ ครั้งที่ 2 (งวดสุดท้าย)

อับโหลดวันที่ : 22 กันยายน 2564

รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเงินอื่นๆ ประจำเดือน กันยายน 2564

อับโหลดวันที่ : 22 กันยายน 2564

การบันทึกข้อมูลการติดตามและประเมินผลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

อับโหลดวันที่ : 21 กันยายน 2564

เรียน นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เขื่องใน ม่วงสามสิบ และ เหล่าเสือโก้ก เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสนามสอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ เพื่อสรรหาพนักงานราชการทั่วไปฯ

อับโหลดวันที่ : 20 กันยายน 2564

งดการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2564

อับโหลดวันที่ : 20 กันยายน 2564

ซักซ้อมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำส่งเงินคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

อับโหลดวันที่ : 20 กันยายน 2564

12345678910...

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com