หนังสือสั่งการ

 

ประชาสัมพันธ์ สรรหาและพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นประจำปี 2564

อับโหลดวันที่ : 25 มกราคม 2564

รายละเอียดโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงฯ อส.เดือนธันวาคม 63 (รอบที่ 2) รวม 5 กองร้อยฯ 75 ราย

อับโหลดวันที่ : 25 มกราคม 2564

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อับโหลดวันที่ : 22 มกราคม 2564

เห็นชอบแผนการใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ งวดที่ 2(อ.วารินชำราบ,พิบูลมังสาหาร,เขมราฐ,นาเยีย,ตาลสุม,โพธิ์ไทร และ บุณฑริก)

อับโหลดวันที่ : 22 มกราคม 2564

แนวทางการดำเนินโครงการสำหรับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ

อับโหลดวันที่ : 22 มกราคม 2564

เรียน นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายอำเภอวารินชำราบ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอสำโรงและนายอำเภอดอนมดแดง

อับโหลดวันที่ : 21 มกราคม 2564

การติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์"

อับโหลดวันที่ : 21 มกราคม 2564

เห็นชอบแผนการใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ งวดที่ 2(อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ,น้ำยืน,สิรินธร,น้ำขุ่น,นาตาล,ตระการพืชผล,นาจะหลวย)

อับโหลดวันที่ : 21 มกราคม 2564

มาตรการป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหาการลักลอบเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตและปัญหาสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการฯลฯ

อับโหลดวันที่ : 21 มกราคม 2564

เห็นชอบแผนการใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอฯ ไตรมาสที่ 2(อ.เมืองอุบลราชธานี,ศรีเมืองใหม่,เหล่าเสือโก้ก,กุดข้าวปุ้น,โขงเจียม,ดอนมดแดง,สว่างวีระวงศ์ และทุ่งศรีอุดม)

อับโหลดวันที่ : 20 มกราคม 2564

12345678910...

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com