หนังสือสั่งการ

 

ซักซ้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฏร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

อับโหลดวันที่ : 27 มิถุนายน 2562

ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนของกรมการปกครองในกระบวนงาน " การออกหนังสือแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

อับโหลดวันที่ : 27 มิถุนายน 2562

วิทยุราชการ ด่วนที่สุด เรื่อง การสำรวจเกี่ยวกับบ้านพักของส่วนราชการ ในสังกัดกรมการปกครอง

อับโหลดวันที่ : 26 มิถุนายน 2562

รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทน กนผฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

อับโหลดวันที่ : 25 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562

อับโหลดวันที่ : 25 มิถุนายน 2562

ขอความอนุเคราะุห์ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั้น "เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ"

อับโหลดวันที่ : 25 มิถุนายน 2562

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 2562

อับโหลดวันที่ : 24 มิถุนายน 2562

แจ้งเลขที่หลักสินทรัพย์ที่ล้างบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

อับโหลดวันที่ : 21 มิถุนายน 2562

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2562

อับโหลดวันที่ : 21 มิถุนายน 2562

การรายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อับโหลดวันที่ : 21 มิถุนายน 2562

12345678910...

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com