หนังสือสั่งการ

 

การสำรวจลานตากข้าวและผลผลิตทางการเกษตร

อับโหลดวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562

การสั่งซื้อสมุดบันทึก ประจำปี ๒๕๖๓

อับโหลดวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562

การดูแล และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

อับโหลดวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562

การบำรุงรักษาเครื่องบัตรคิว

อับโหลดวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562

ร่างกฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒

อับโหลดวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

อับโหลดวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562

เรียนเชิญประชุมรับทราบแนวทางการจัดตั้งกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อับโหลดวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562

โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ.โขงเจียม)

อับโหลดวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562

โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ.สิรินธร)

อับโหลดวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562

โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ.บุณฑริก)

อับโหลดวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562

12345678910...

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com