หนังสือสั่งการ

 

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีระบบแจ้งผลการตรวจสอบโดยมีเหตุปฏิเสธการจัดทำบัตรประชาชน

อับโหลดวันที่ : 17 ตุลาคม 2562

แนวทางปฏิบัติในการขอกำหนดและใช้รหัสปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

อับโหลดวันที่ : 17 ตุลาคม 2562

แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร

อับโหลดวันที่ : 17 ตุลาคม 2562

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน)

อับโหลดวันที่ : 16 ตุลาคม 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนื ทำความสะอาดศาสนสถาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อับโหลดวันที่ : 16 ตุลาคม 2562

อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน เพื่อเป็นงบอำนวยการส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๒)

อับโหลดวันที่ : 16 ตุลาคม 2562

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อหมู่บ้านตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย

อับโหลดวันที่ : 15 ตุลาคม 2562

ส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562

อับโหลดวันที่ : 15 ตุลาคม 2562

แนวทางการติดตามและประเมินผลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

อับโหลดวันที่ : 15 ตุลาคม 2562

ขอความร่วมมือแจ้งประกาศกรมการปกครอง

อับโหลดวันที่ : 15 ตุลาคม 2562

12345678910...

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com