หนังสือสั่งการ

 

ติดตามเร่งรัดการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อับโหลดวันที่ : 9 เมษายน 2564

การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

อับโหลดวันที่ : 9 เมษายน 2564

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค สำหรับไตรมาสที่ 2 ห้วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

อับโหลดวันที่ : 8 เมษายน 2564

มาตรการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

อับโหลดวันที่ : 8 เมษายน 2564

การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557

อับโหลดวันที่ : 8 เมษายน 2564

เรียน นายอำเภอสว่างวีระวงศ์

อับโหลดวันที่ : 8 เมษายน 2564

เรียน นายอำเภอโขงเจียม

อับโหลดวันที่ : 8 เมษายน 2564

เรียน นายอำเภอโพธิ์ไทร

อับโหลดวันที่ : 8 เมษายน 2564

เรียน นายอำเภอสำโรง

อับโหลดวันที่ : 8 เมษายน 2564

เรียน นายอำเภอม่วงสามสิบ

อับโหลดวันที่ : 8 เมษายน 2564

12345678910...

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com