หนังสือสั่งการ

 

การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทานร่วมบริจาคโลหิต

อับโหลดวันที่ : 30 มีนาคม 2563

การดำเนินโครงการขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ

อับโหลดวันที่ : 30 มีนาคม 2563

สรุปข้อสั่งการการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

อับโหลดวันที่ : 30 มีนาคม 2563

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาด้านสัญชาติและการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

อับโหลดวันที่ : 30 มีนาคม 2563

รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนและค่าครองชีพ สมาชิก อส.เดือนมีนาคม

อับโหลดวันที่ : 30 มีนาคม 2563

ส่งมอบบัตรจิตอาสาพระราชทาน

อับโหลดวันที่ : 30 มีนาคม 2563

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2563

อับโหลดวันที่ : 30 มีนาคม 2563

ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยเสื้อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ

อับโหลดวันที่ : 30 มีนาคม 2563

แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานกรณีการนำบ้านหรืออาคารที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาขอรับใบอนุญาตประกอบธุกริจโรงแรมหรือจดแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

อับโหลดวันที่ : 30 มีนาคม 2563

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

อับโหลดวันที่ : 27 มีนาคม 2563

12345678910...

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com