หนังสือสั่งการ

 

การถ่ายทอดสัญญาณเสียง เรื่อง "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน"

อับโหลดวันที่ : 19 เมษายน 2562

การขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 19 เมษายน 2562

การรายงานผลการพัฒนาของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2

อับโหลดวันที่ : 19 เมษายน 2562

ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562

อับโหลดวันที่ : 18 เมษายน 2562

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่

อับโหลดวันที่ : 18 เมษายน 2562

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอ (ศอ.จอส.อำเภอ)

อับโหลดวันที่ : 18 เมษายน 2562

สรุปผลการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

อับโหลดวันที่ : 17 เมษายน 2562

การให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

อับโหลดวันที่ : 11 เมษายน 2562

โครงการ "เยาวชนแถวหน้า" ครั้งที่ 5

อับโหลดวันที่ : 11 เมษายน 2562

การให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

อับโหลดวันที่ : 11 เมษายน 2562

12345678910...

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com