หนังสือสั่งการ

 

(ถึงอำเภอศรีเมืองใหม่ นาจะหลวย สำโรง และทุ่งศรีอุดม) การคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี พ.ศ.2565

อับโหลดวันที่ : 1 กรกฎาคม 2565

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประเด็นที่ได้รับมอบจากการประชุมประจำสัปดาห์

อับโหลดวันที่ : 1 กรกฎาคม 2565

ขอแจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ฯ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ฯ จำนวน 26 กองร้อย ฯ

อับโหลดวันที่ : 1 กรกฎาคม 2565

เรียน นายอำเภอสำโรง เรื่อง การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อับโหลดวันที่ : 30 มิถุนายน 2565

การกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1

อับโหลดวันที่ : 30 มิถุนายน 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง ตำแหน่งนายอำเภอ

อับโหลดวันที่ : 30 มิถุนายน 2565

ยกเลิกการรายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (Thai QM 2021)

อับโหลดวันที่ : 30 มิถุนายน 2565

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในขบวนแห่เทียนพรรษา งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลฯ ปี 2565

อับโหลดวันที่ : 30 มิถุนายน 2565

ขอแจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2565

อับโหลดวันที่ : 29 มิถุนายน 2565

ขอแจ้งรายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565

อับโหลดวันที่ : 29 มิถุนายน 2565

12345678910...

© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com