ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

 

ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563

อับโหลดวันที่ : 6 มกราคม 2563

ประกาศจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประจำปีและงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563

อับโหลดวันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562

หลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดต้นเทียนพรรษา งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 (เพ่ิมเติม)

อับโหลดวันที่ : 11 กรกฎาคม 2562

ประกาศหลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2562

อับโหลดวันที่ : 10 มิถุนายน 2562

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ขอเชิญประชุมการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่่เหมาะสม

อับโหลดวันที่ : 4 มิถุนายน 2562

แผนยุทธการโครงการ อส.สัมพันธ์ บกอส.จ.อบ. งวดที่ 2/2562

อับโหลดวันที่ : 7 มีนาคม 2562

อส.สัมพันธ์ งวดที่1/2562

อับโหลดวันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลการออกสลากกาชาดสมนาคุณ ปี 2562

อับโหลดวันที่ : 7 มกราคม 2562

แผนยุทธการโครงการ อส.สัมพันธ์ บกอส.จ.อบ. งวดที่ 3/2561

อับโหลดวันที่ : 9 ตุลาคม 2561

อับโหลดวันที่ : 15 สิงหาคม 2561

12345678910...

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com