เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกอก หมู่ที่ 6 ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 3/23/2018 6:19:47 PM

 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกอก หมู่ที่ 6 ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 860.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,440.00 ตร.

03-23-2018ปร.4 ปร.5.pdf  

 

03-23-2018ปร.4 ปร.5.pdf"03-23-2018แบบแปลน (1).jpg"03-23-2018แบบแปลน (2).jpg"03-23-2018แบบแปลน (3).jpg"03-23-2018แบบแปลน (4).jpg"03-23-2018แบบแปลน (5).jpg"03-23-2018แบบแปลน (6).jpg"03-23-2018ปปช .pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com