เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพิ่มรายได้ในชุมชน


โดย : กุดข้าวปุ้น     อับโหลดวันที่ : 6/15/2018 3:04:54 PM

 

06-15-20182561-06-15 14-58.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com