เรื่อง :หารือการแต่งต้ังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรณีผู้ใหญ่บ้านและกำนันท้องที่ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกราษฎรเพื่อเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 7/9/2018 2:39:57 PM

 

07-09-2018IMG_0007.pdf  

 

07-09-2018IMG_0008.pdf"07-09-2018IMG_0009.pdf"07-09-2018IMG_0010.pdf"07-09-2018IMG_0011.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com