เรื่อง :ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายประสานงานคุ้มวัดและจัดขบวนแห่เทียนพรรษา


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 7/10/2018 10:04:46 AM

 

07-10-2018CCF10072561.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com