เรื่อง :สรุปประเด็นจากตรวจติดตามและประเมินผลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน กม.


โดย : ธนิรัตน์  ธนาธิกุล   อับโหลดวันที่ : 7/10/2018 2:45:25 PM

 

07-10-2018IMG.pdf  

 

07-10-2018IMG_0001.pdf"07-10-2018IMG_0002.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com