เรื่อง :รายละะเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2561(โอนเข้าหน่วยงาน)


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 8/10/2018 2:20:15 PM

 

08-10-2018doc08911320180810143739.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com