เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พน้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 8/10/2018 5:22:26 PM

 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พน้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนและความต้องการของ ประชาชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ยาว 186 เมตร 16 บ่อพัก

08-10-2018scan0003.pdf  

 

08-10-2018scan0002.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com