เรื่อง :การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๑,๑๔


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 12/3/2018 4:09:27 PM

 

12-03-2018CCF03122561.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com