เรื่อง :จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว


โดย : เขมราฐ     อับโหลดวันที่ : 3/22/2019 3:43:32 PM

 

03-22-2019แบบ บก.01.pdf  

 

03-22-2019แบบแปลนเขมราฐ 205 ปี.pdf"03-22-2019ราคากลาง.pdf"03-22-2019ราคากลาง.pdf"© 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2563 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com